Uw zoekresultaten voor: Omgevingsvisies
Omgevingsvisie

Gevonden in pagina's

…Waterschappen? De Unie van Waterschappen ziet water als een onmisbaar element in omgevingsvisies en inspireert de waterschappen om met provincies en gemeenten over deze visies mee te denken. De Unie…


Handreiking Trajectaanpak

Gevonden in publicaties

…brengen. Verder brengt de Trajectaanpak vroeg in het proces de (ruimtelijke) kansen vanuit de omgeving in beeld en levert het input op voor de Omgevingsvisies en gebiedsprocessen. 1 20180915 54880…


Position paper bodemdaling

Gevonden in publicaties

…totstandkoming van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. In het bebouwd gebied gaan de waterschappen in overleg met de betreffende gemeenten, inwoners en bedrijfsleven over de bodemdalingsproblematiek, om aldaar te komen tot…


Omgevingsvisie

Gevonden in standpunten

omgevingsvisies. Daarnaast roept de Unie partijen op om water en bodem evenwichtig mee te wegen in ruimtelijke planvorming. Het landgebruik en de ruimtelijke inrichting moeten beter worden afgestemd op het…


Watertoets

Gevonden in standpunten

…watertoets daarnaast verbreden met plannen waarvoor de watertoets nu (nog) niet wettelijk verplicht is, zoals omgevingsvisies. Deze verbreding is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water, maar verdient ook verankering in de…


Nieuw: de Handreiking waterbeheerprogramma’s

Gevonden in nieuws

…waterschappen makkelijker geworden om omgevingsvisies van provincies en gemeenten te voeden met een water(schaps)visie. > Handreiking waterbeheerprogramma’s Eerdere handreikingen Omgevingswet Eerder verscheen de Handreiking waterschapsverordening. Hierin staan praktijkvoorbeelden, modellen en…


Decentrale overheden werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen

Gevonden in nieuws

omgevingsvisies. Die vragen om een samenhangende aanpak om met fysieke opgaven om te gaan. De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, innovaties in vervoerssystemen, bereikbaarheid en circulaire economie maken hier deel van uit….