Schoner en met minder emissies bouwen aan waterschapsprojecten

15 juni 2023

Zaterdag 17 juni stellen bouw- en infrabedrijven hun bouwplaatsen open voor publiek tijdens de Dag van de bouw. Waterschappen zijn opdrachtgever voor vele bouwprojecten. Denk aan dijkversterkingen en het bouwen en onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen. Daarbij is het belangrijk dat er schoner en met minder emissies wordt gebouwd.

Banner Dag van de bouw 17 juni.

Minder uitstoot

Schoon en emissieloos bouwen houdt in dat de uitstoot van mobiele werktuigen, voertuigen en vaartuigen in de bouw wordt verminderd. Dat is beter voor natuur (stikstof), klimaat (CO2) en schone lucht (fijnstof en stikstof).

Nauwe samenwerking

De transitie naar een emissieloze bouwplaats kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. Alleen door emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst nog worden afgegeven. Dit heeft te maken met de stikstofbeperkingen. Dus de urgentie is hoog. Waterschappen zijn zich hiervan bewust en moedigen opdrachtnemers aan om uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door extra punten te geven voor de inzet van elektrisch materieel in aanbestedingen.

Enorme opgave

Waterschappen zijn een grote opdrachtgever voor de GWW-sector. De 21 waterschappen beheren in totaal 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Die hebben allemaal onderhoud nodig. Op het gebied van waterveiligheid versterken de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende jaren 1.500 kilometer aan dijken. Ook worden 400 sluizen en gemalen verbeterd.

Bezoek een waterschapsproject

Tijdens de Dag van de bouw op zaterdag 17 juni kan jong en oud ontdekken wat er komt kijken bij het bouwen van huizen, wegen, sluizen, dijken en stations. Er zijn ook waterschapsprojecten te bezoeken. Van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot dijkversterkingsprojecten.

> Bekijk de waterschapsprojecten die meedoen aan de Dag van de bouw

Het verhaal van de circulaire waterschappen

9 juli 2021

Er gebeurt veel bij de waterschappen op het gebied van circulaire economie. Maar voor een groot deel is dit nog experimenteel en onderzoekend. Daarom werken de waterschappen samen aan een strategie circulaire waterschappen.Daarin staat de vraag centraal hoe we circulair een onderdeel van de nieuwe manier van werken kunnen maken. Er is een start gemaakt met het maken van het gezamenlijke ‘Verhaal van de Circulaire Waterschappen’.

Waarom, wat en hoe

Dit verhaal is tot stand gekomen met de input van duurzaamheidcoördinatoren, directeuren en bestuurders van de waterschappen. Het beschrijft de hoofdlijnen voor de verder te concretiseren strategie. Ook gaat het verhaal in op het ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ van circulaire waterschappen.

Sleutel tot de oplossing

Sander Mager, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Het thema circulaire economie is direct verbonden met de wateropgaven van waterschappen. We hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Maar de waterschappen hebben ook een sleutel om bij te dragen aan de oplossing.”

Reststromen

Mager: “Die oplossing is om reststromen in het afvalwater en watersysteem in te zetten en (bouw)materialen in onze beheerobjecten, zoals gemalen en leidingen, zoveel mogelijk te hergebruiken. En minstens zo belangrijk: de waterschappen kopen jaarlijks voor circa 2 miljard euro in aan producten en diensten. Als duurzaam opdrachtgever kunnen we een groot verschil maken en de markt uitdagen om stappen te zetten naar een circulaire economie.”

Hoofdlijnen

In het ‘Verhaal van de Circulaire Waterschappen’ staan 6 hoofdlijnen voor de strategie:

 1. Organisatie en gedrag verandering
 2. Duurzaam opdrachtgeverschap
 3. Circulair assetmanagement
 4. Grondstoffen terugwinnen uit reststromen
 5. Transitiemanagement
 6. Samenwerking

Aanpak, mijlpalen en doelen

Komend jaar wordt de strategie samen met de waterschappen verder uitgewerkt om te komen tot een aanpak, mijlpalen en concrete doelen voor de komende jaren. Er wordt gekeken waar kansen liggen, naar wat er nodig is, en welke belemmeringen er zijn om verder te komen.

Werk mee aan de uitwerking

De Unie van Waterschappen nodigt medewerkers van waterschappen en betrokken organisaties uit om mee te werken aan de uitwerking van de strategie. Wil je meedenken? Neem dan contact op met Bas Nanninga, bnanninga@uvw.nl.

Lees het Verhaal van de Circulaire Waterschappen

Waterschappen kunnen inschrijven voor Duurzame GWW-Parels

18 februari 2021

Ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 kunnen duurzame grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) aanmelden voor de ‘Duurzame Parel’. Ook de waterschappen worden opgeroepen mee te doen aan de wedstrijd.De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is verlengd tot medio 2021. Dat is een mooie kans om op zoek te gaan naar inspirerende projecten die een toonbeeld zijn van duurzame ontwikkeling binnen de GWW en die in het zonnetje te zetten met een Duurzame Parel.

Wat is de Green Deal Duurzaam GWW 2.0?

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 heeft als ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Alle 21 waterschappen hebben deze green deal ondertekend. Onderdeel van de green deal is de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt.

Inschrijven voor de Duurzame Parel

GWW-projecten met een belangrijke duurzaamheidscomponent kunnen tot 15 april worden aangemeld. De Parels worden eind juni uitgereikt aan de opdrachtgever en opdrachtnemer van de winnende projecten.

Meer informatie en aanmelden

E-zine Duurzaam GWW bij waterschappen

In het e-zine ‘7 jaar Duurzaam GWW bij de waterschappen’ wordt teruggeblikt op de (bijna) afgelopen Green Deal 2.0. De meeste waterschappen zijn voorbij de pilotfase, voor hen is het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW inmiddels de normale gang van zaken. Van alle waterschappen wordt in het e-zine een voorbeeldproject uitgelicht.

Lees het e-zine

Webinar Duurzaam GWW

Op 11 februari werd gereflecteerd op de afgelopen jaren Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tijdens een webinar. Ook blikten de sprekers vooruit op het vervolg op de Green Deal Duurzaam GWW.

Kijk de bijeenkomst terug

7 jaar Duurzaam GWW bij de waterschappen

11 februari 2021

In 2013 maakte de waterschapssector voor het eerst kennis met de Green Deal Duurzaam GWW. In 2017 ondertekenden 100 partijen, waaronder alle 21 waterschappen, de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Het doel van deze green deal was ambitieus: duurzaamheid als integraal onderdeel in alle bouwprojecten. De green deal liep af op 31 december 2020. Tijd voor een terugblik.Deze green deal is een praktische green deal die voorziet in een duurzame aanpak met 4 instrumenten om duurzaamheid in alle fases van projecten te borgen. Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden binnen de sector van grond-, water- en wegenbouw (GWW) is groot, ook bij de waterschappen.

Duurzaamheid in projecten

De afgelopen 7 jaren hebben de waterschappen veel gedaan en is ook veel bereikt op duurzaamheid in de projecten van de waterschappen. In steeds meer projecten werken waterschappen en bedrijven samen aan duurzame oplossingen. Ook zijn er praktische hulpmiddelen beschikbaar gekomen om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken. De meeste waterschappen zijn voorbij de pilotfase, voor hen is het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW inmiddels de normale gang van zaken. De conclusie is duidelijk: in de waterschapssector is veel bereikt. Toch zijn we er nog niet.

Wat is er de afgelopen 7 jaar gebeurd?

 • De eerste Green Deal Duurzaam GWW liep van 2013-2015 en werd ondertekend door 29 partijen, waaronder de Unie van Waterschappen namens alle waterschappen.
 • Tijdens deze eerste Green Deal startten 5 waterschappen een koplopersgroep.
 • De daaropvolgende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (2017-2021) is door meer dan 100 partijen ondertekend, waaronder alle 21 waterschappen.
 • Vanaf 2016 werden er bij 17 waterschappen 82 medewerkers getraind als facilitator van de Aanpak Duurzaam GWW.
 • 3 waterschappen zijn inmiddels zelf gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder. Nog eens 5 waterschappen hebben aangegeven met de certificering te willen starten.

Lees het e-zine

Meer lezen? Bekijk het e-zine 7 jaar Green Deal Duurzaam GWW bij de waterschappen.

Bekijk Duurzaam GWW-projecten

Steeds meer waterschappen passen de Aanpak Duurzaam GWW toe in hun projecten. In de Duurzaam GWW-etalage wordt van ieder waterschap een project uitgelicht en lees je over de individuele opbrengsten en ambities.

Kom naar het webinar

Op 11 februari van 15.00 – 17.00 blikken alle ondertekenaars van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tijdens een webinar terug. Met diverse gasten, waaronder keynote speaker hoogleraar Jan Rotmans.

Kom naar het webinar 4 jaar Green Deal Duurzaam GWW 2.0