Klimaat belangrijk in debat regeringsverklaring

21 januari 2022

De Tweede Kamer sprak deze week over de regeringsverklaring. Hoewel het alleen over de koopkracht leek te gaan, was er ook veel aandacht voor het klimaat.

hoogwater

De politieke discussie over klimaat is ook voor de waterschappen van belang. Zij voeren immers al meer dan 10 jaar een actief klimaat- en energiebeleid en spelen een rol in de energietransitie.

Klimaatfonds

In de Kamer waren er vragen over de invulling van het omvangrijke Klimaatfonds van 35 miljard euro. De PVV stelde voor dat geld te gebruiken voor onder meer veiligheid en koopkracht. De ChristenUnie benadrukte juist het belang van betrokkenheid van de Kamer bij bijvoorbeeld dat Klimaatfonds.

Klimaattoets

Ook vroegen Kamerleden of er een klimaattoets wordt ingevoerd, naar Duits voorbeeld. Zo’n toets zorgt ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving en maatregelen erop worden getoetst of zij de klimaatdoelstellingen niet in de weg zitten. Premier Rutte zegde toe dat de minister van Klimaat en Energie met een uitwerking komt van de voor- en nadelen van zo’n klimaattoets.

Veto minister

De Partij voor de Dieren diende een motie in over een vetomogelijkheid van de minister voor Klimaat en Energie als kabinetsmaatregelen in strijd zijn met klimaatdoelen. Deze motie haalde geen Kamermeerderheid. Het kabinet zei dat ze bij klimaat zullen werken met een wetenschappelijke adviesraad. Die beoordeelt het beleid en adviseert het kabinet.

Eerste dag debat over de regeringsverklaring (tweedekamer.nl)

Tweede dag debat over de regeringsverklaring (tweedekamer.nl)

Waterschappen positief over klimaatbestendige keuzes in coalitieakkoord

15 december 2021

Het nieuwe kabinet laat met het coalitieakkoord zien in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening te houden met klimaatverandering door water en bodem sturend te laten zijn. De Unie van Waterschappen is blij dat het nieuwe kabinet hiermee een klimaatbestendige en waterbewuste weg inslaat. Ook de ambitieuze plannen voor de stikstofaanpak en de uitvoering van het Klimaatakkoord worden door de waterschappen aangemoedigd.Uit het coalitieakkoord blijkt dat het nieuwe kabinet wil werken aan vernieuwde deltabeslissingen voor een waterveilig land met voldoende zoet water en een toekomstbestendige inrichting. “Water en bodem worden sturend bij ruimtelijke planvorming. Om die reden worden waterschappen daarbij eerder betrokken en krijgt de watertoets een dwingender karakter”, aldus de nieuwe coalitie.

Slimme, waterbewuste keuzes in ruimtelijke ordening

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Een Nederland waarin we schade door weersextremen weten te beperken begint bij een cultuuromslag, waarin we accepteren dat we land, water en bodem niet meer volledig naar onze hand kunnen zetten. We moeten Nederland niet op de oude manier vol bouwen, maar slimme en waterbewuste keuzes maken.”

“Daarnaast moeten we ingrijpende keuzes in het landelijk gebied niet langer vooruitschuiven. Met het dwingender maken van de watertoets onderstreept de nieuwe coalitie de urgentie hiervan. Met deze passage in het coalitieakkoord is de eerste stap in de goede richting gezet. Een logische vervolgstap is het aanscherpen van wet- en regelgeving door het Rijk om te borgen dat het niet alleen bij mooie woorden blijft.”

Waterkwaliteit slim combineren met stikstofaanpak

Ook is de Unie van Waterschappen positief over de ambitieuze stikstofaanpak die in het coalitieakkoord wordt gepresenteerd, waarbij een versnelling van het behalen van doelen en een transitiefonds tot 25 miljard euro worden aangekondigd.

Van der Sande: “We zijn blij in het coalitieakkoord te lezen dat de stikstofaanpak zich niet alleen richt op het verminderen van stikstofuitstoot, maar ook oog heeft voor samenhangende opgaven rond waterkwaliteit, klimaat en natuur en dat daar veel geld voor wordt uitgetrokken. Met de visie van een nieuw kabinet en de uitvoeringskracht en gebiedskennis van de waterschappen kunnen we het verschil maken in het verduurzamen van Nederland, het oplossen van het tekort aan woningen, het herstellen van de natuur, de transitie van de landbouw, het verbeteren van de waterkwaliteit én het verder voorkomen van schade en overlast door extreem weer.”

Dweilen met de kraan dicht

Daarnaast valt op dat in het coalitieakkoord veel nadere uitvoering in het behalen van de doelen uit Klimaatakkoord is terug te vinden. Daarbij worden ook de potentie van aquathermie en groen gas als hernieuwbare energiebronnen genoemd. Van der Sande: “Waar enerzijds aandacht is voor het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, moeten we anderzijds vol inzetten op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om verdere klimaatverandering te beperken. Het nieuwe kabinet laat zien hier bijzonder ambitieus in te zijn en dat moedigen wij aan.”

“Wij dweilen graag met de kraan dicht en nemen ook onze verantwoordelijkheid door met energiebesparing, duurzaam inkopen en het opwekken van duurzame energie toe te werken naar klimaatneutraliteit. Hierbij is aquathermie een aantrekkelijk alternatief voor aardgas en zijn de waterschappen potentieel grote leveranciers van groen gas. We hopen dat het nieuwe kabinet daarom ook financiële en juridische belemmeringen voor het optimaal benutten van deze potentie wegneemt.”

Evenwichtige bestuurlijke en financiële verhoudingen

Waterschappen benadrukken wel het belang van een goede samenwerking tussen het Rijk en de decentrale overheden om de grote maatschappelijke opgaven die in het coalitieakkoord centraal staan in samenhang aan te pakken. Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio.

Gemeenten, provincies en waterschappen bundelen graag de krachten met het Rijk, maar stellen daarbij een aantal voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is belangrijk dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst worden op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen. Dit ontbreekt nog in het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’

Decentrale overheden zijn sterke coalitiepartners voor het nieuwe kabinet

9 april 2021

Dit is hét moment om te bouwen aan een krachtige overheidscoalitie waarin rijk en de mede-overheden als één overheid werken aan het programma van het nieuwe kabinet. Dat stellen de koepels Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.Gezamenlijk stuurden ze een brief aan de informateur Herman Tjeenk Willink. Deze coalitie van decentrale overheden heeft voldoende uitvoeringskracht om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Een onmisbaar onderdeel van het aanbod is wel het herstel van de scheefgroei in financiële en bestuurlijke verhoudingen.

Gemeentes, provincies en waterschappen roepen de informateur daarom op om zo snel mogelijk met hen in gesprek te gaan.

Lees de brief aan de informateur

Lees meer over Wat Waterschappen Willen

Van der Sande en Eerdmans in gesprek over klimaat

11 maart 2021

Op 10 maart was lijsttrekker Joost Eerdmans (JA21) te gast bij het liveprogramma ‘De Lijsttrekker’ van AD.nl. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, gaf een introductie over het belang van snel inspelen op weersextremen en stelde Eerdmans een aantal vragen over de klimaatopgave.JA21 wil veel inzet plegen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en wil het voor Nederland kenmerkende landschap behouden door de druk op de ruimte te verminderen. JA21 voelt er echter minder voor om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en ziet de pogingen en ambities hiertoe als druppels op de gloeiende plaat.

Schade door weersextremen niet afwachten
Rogier van der Sande gaf aan blij te zijn met de aandacht voor klimaatadaptatie in het verkiezingsprogramma van JA21. Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aan loopt. De waterschappen dringen erop aan om bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af te wachten, maar preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Niet dweilen met de kraan open
Hij benadrukte dat we alleen niet willen dweilen met de kraan open, en dus ook in economische zware en onzekere tijden moeten blijven investeren in het verduurzamen van ons werk in de strijd tegen klimaatverandering. Ook al snapt hij de punten van JA21 dat de aanleg van zonneweides en windmolenparken niet op veel draagvlak onder de bevolking kan rekenen.

Aquathermie als alternatief voor aardgas
Van der Sande introduceerde dan ook de potentie van aquathermie, warmte uit water, als alternatief voor aardgas aan Eerdmans. Om Nederland aardgasvrij te maken doet een nieuw kabinet er goed aan de potentie van aquathermie en biogas van de waterschappen optimaal te benutten door de huidige pilots op te schalen. Eerdmans gaf aan open te staan voor goede ideeën, maar schatte de potentie niet hoog in en verkiest het behoud van aardgas.

Bekijk de videoboodschap van Rogier van der Sande over een duurzame toekomst

Lees meer over Wat Waterschappen Willen richting de verkiezingen

Verkiezingsdebat Groen herstel

10 maart 2021

Op 9 maart organiseerden de Unie van Waterschappen, IPO en VNG het verkiezingsdebat ‘Groen herstel’.“Wij gaan de afspraken uit het Klimaatakkoord uitvoeren, maar vragen daarbij stabiliteit en continuïteit van het rijk.” Dat gaven de voorzitters van de Unie van Waterschappen, IPO en VNG aan in een filmpje bij de start van het debat. Ze vragen aankomende Kamerleden en het nieuwe kabinet om samen met de waterschappen, provincies en gemeenten te werken aan groen herstel. Hiertoe deden de decentrale overheden eerder al een aanbod.

Water ordenend bij keuze woninglocatie

De waterschappen pleiten voor water als sturend principe bij de inrichting van de leefomgeving. Dit thema komt terug in het eerste deel van het debat. Dan spreken Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Tjeerd de Groot van D66 over de stelling:

Bij de keuze voor woningbouwlocaties moeten waterschappen veel beter betrokken worden.

Grinwis is het “volledig eens” met de stelling en geeft aan een “enorme fan van de waterschappen” te zijn. “Water als ordenend principe klinkt mij als muziek in de oren.” Volgens hem moeten belangrijke waarden als waterrobuust bouwen en locatiekeuze niet vergeten worden door enkel te focussen op de kwantiteit van het bouwen van 1 miljoen woningen. De woningen moeten klimaatadaptatief gebouwd worden, zodat ze de komende 100 á 200 jaar nog voldoen.

De Groot is het gedeeltelijk eens met de stelling. “Als je water en natuur gebruikt als ordenend principe, krijg je veel meer draagvlak, want het landschap wordt mooier. En het leidt ook tot veel slimmere beslissingen.” Hij stelt echter als voorwaarde bij de stelling dat eerst de geborgde zetels van de waterschappen moeten worden afgeschaft voor zij de locaties mogen bepalen. Anders wordt de keuze te eenzijdig vanuit de landbouw bepaald, meent hij.

Aardgasvrij en Regionale Energie Strategieën

De waterschappen hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Het tweede en derde deel van het debat gaat over de uitvoering van het Klimaatakkoord. Politici van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks gaan in debat over de volgende stellingen:

Je huis aardgasvrij maken mag de woonlasten niet verhogen ten opzichte van een aansluiting op gas, anders komen de klimaatdoelen in gevaar.

Investeren in elektriciteitsnetten is noodzaak om de Regionale Energie Strategieën te realiseren; daar moeten provincies op kunnen sturen.

Lees meer over Wat Waterschappen Willen richting de verkiezingen

Magazine Het Waterschap: Verkiezingen, tijd om door te pakken

4 maart 2021

Magazine Het Waterschap ligt weer op de (digitale) mat. Met in dit thema aandacht voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De waterschappen vinden dat het nu tijd is om door te pakken.Deze editie van Het Waterschap blikt vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. 10 Kamerleden blikken terug op de afgelopen kabinetsperiode en vertellen wat er volgens hen de komende 4 jaar moet gebeuren. Ook doen de decentrale overheden een aanbod aan het aankomende kabinet om bepaalde taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Naast de verkiezingen is er veel ruimte voor ICT, digitalisering en digitale transformatie bij de waterschappen.

Veel leesplezier!

Lees Het Waterschap online

Het Waterschap op papier lezen? Ambtenaren kunnen gratis een abonnement nemen.

Een krachtig groen herstel van Nederland vraagt om slim combineren in de regio

Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan het nieuwe kabinet.De aanpak van deze opgaven gaat veel impact hebben op de inwoners van Nederland, zo stellen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Want in dorpen, steden en regio’s komen de thema’s als wonen, economie en energie samen. Gemeenten, provincies en waterschappen willen hun uitvoeringskracht inzetten om deze opgaven te koppelen en samen aan te pakken. Maar dat kan alleen als het nieuwe kabinet vooraf afspraken wil maken met de decentrale overheden over de wijze van samenwerken en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Verbinden van opgaven

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van 1.000.000 woningen voor 2030. Nieuwe woningen die gebouwd zijn voor de toekomst, goed bereikbaar en klimaatbestendig. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatie. Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Om economisch herstel aan te jagen, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen, zodat de arbeidsmarkt als economische motor kan draaien.

Voorwaarden

De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst wordt op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen.

Lees de oproep

Verkiezingsdebat Water: Water moet een grotere rol spelen bij bouwplannen

2 maart 2021

Bij nieuwe bouwplannen moet water een veel grotere rol spelen. Dat vonden alle 6 partijen die op 1 maart meededen met het BNR Verkiezingsdebat met als thema ‘Water’. De partijen verschilden wel van mening over hoe dat dan zou moeten.Laura Bromet van GroenLinks en William Moorlag van de PvdA vonden dat Den Haag moet bepalen waar wel en niet kan worden gebouwd. En dat betekent dus in ieder geval niet in de polders. Eva van Esch van de Partij voor de Dieren wil graag een minister van Water. En Marcel Beukeboom van D66 vroeg om een langetermijnvisie en een andere manier van denken over de rol van water.

Bodemdaling

Een van de stellingen waarover werd gedebatteerd was ‘De bodemdaling in de veenweidegebieden vereist radicaal hogere waterstanden in stad en platteland.’ Van Esch pleitte ervoor om polders en landbouwgrond terug te geven aan de natuur en het grondwaterpeil in gebieden met bodemdaling drastisch te verhogen. Als dat gaat gebeuren, gebeuren er rampen, zei Roelof Bisschop van de SGP. Hij verwacht dan grote moerasgebieden en veel persoonlijk leed bij agrariërs.

De andere 2 stellingen waarover werd gedebatteerd waren ‘De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende water te kunnen garanderen’ en ‘Bij nieuwe bouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto’. Het hele debat is hieronder terug te luisteren.

Belang bodem en water

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, vond het een leuk en levendig debat. “Het is vooral duidelijk geworden dat alle sprekers het belang van bodem en water in de ruimtelijke inrichting en ruimtelijke afweging zien. Dat is goed.”

Bekijk de wateronderwerpen per thema en partij

Bekijk wat waterschappen willen richting de verkiezingen

Drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen op tot nieuwe kijk op water

25 februari 2021

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart maken de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, zich sterk voor een watertransitie. Dit hebben zij geformuleerd in een aanbod richting een nieuw kabinet: ‘Water verbindt’.

grondwaterontrekkingen

Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van onder andere de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water.

Kampioen Water Afvoeren

Nederland staat bekend als Kampioen Water Afvoeren. Voor een land dat voor 60% overstroombaar is, weten we sinds jaar en dag hoe we droge voeten moeten houden. 3 opeenvolgende droge zomers hebben echter aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige watersysteem loopt tegen de grenzen aan. De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

De drinkwaterbedrijven en waterschappen roepen rijk, provincies en gemeenten op om met ons en de gebiedspartners in de regio werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving. Ook moeten overheden verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater prioriteit geven in hun water- en omgevingsplannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen halen.

Sluipende watercrisis

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, benadrukt deze noodzaak: “De Tweede Kamerverkiezingen staan dit jaar in het teken van de coronapandemie. We moeten ons alleen blijven beseffen dat er ook een sluipende watercrisis op handen is, die grote veranderingen in de ruimtelijke inrichting van Nederland vraagt. Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen de grenzen aan loopt. Om ook voor toekomstige generaties leefbaarheid en een hoge levensstandaard veilig te stellen, is het dan ook 2 voor 12 om belangrijke keuzes in het waterbeheer en de ruimtelijke inrichting te maken.”

Peter van der Velden, voorzitter Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven: “De drinkwaterbronnen, zowel grond- als oppervlaktewater, staan kwalitatief en kwantitatief steeds verder onder druk door de optelsom van verontreinigingen. Daarom doen we een appel op de politiek om voldoende reserves voor de toekomstige drinkwatervoorziening aan te wijzen, bronnen beter te beschermen en het voortouw te nemen bij de noodzakelijke watertransitie. Anders zadelen we toekomstige generaties op met een minder zekere levering van betrouwbaar drinkwater.”

Kampioen Water Vasthouden

Drinkwaterbedrijven en waterschappen willen een bijdrage leveren aan de transitie door het verkennen en aandragen van integrale oplossingen in de regio, door zelf hoge prioriteit te geven aan het vasthouden van water en door onttrekkingen en aanvullingen van grond- en oppervlaktewater in evenwicht te brengen. Drinkwaterbedrijven dragen bij aan het opstellen van de gebiedsdossiers om de Kaderrichtlijn Water-doelen bij de winningen voor drinkwaterproductie te helpen bereiken.

De waterschappen investeren de komende jaren ieder jaar 1,7 miljard euro in de zorg voor sterke dijken, voldoende en schoon water om die gewenste transitie in gang te zetten en de omslag te maken naar ook kampioen Water Vasthouden. De waterschappen kunnen het echter niet alleen en zien samen met de drinkwaterbedrijven grote kansen wanneer water als verbindende factor van veel grote maatschappelijke vraagstukken wordt gezien.

Een klimaatrobuust watersysteem

Niet alles kan overal. Deze keuzes moeten gemaakt worden op basis van kansen en bedreigingen voor het watersysteem. De focus ligt op het beter vasthouden van grond- en oppervlaktewater en op het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. Waterschappen en drinkwaterbedrijven vragen aan de overheden ook gezamenlijk een landelijk regiekader op te stellen voor een geordende ondergrond, gericht op behoud en herstel van de grondwatervoorraad en gekoppeld aan het gebruik van de bovengrond. In hun gezamenlijke aanbod vragen zij een nieuw kabinet, medeoverheden en gebiedspartners om samen een klimaatrobuust watersysteem te realiseren door water sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden, zuinig om te gaan met water en de waterkwaliteit te verbeteren én vervuiling te voorkomen.

Lees de volledige inzet ‘Water verbindt’

Lees meer over Wat Waterschappen Willen richting de verkiezingen

Kandidaat-Kamerleden voeren Waterdebat

10 februari 2021

In aanloop naar de verkiezingen roepen waterschappen en drinkwaterbedrijven aanstaande Kamerleden op om water een belangrijkere plek te geven op de politieke agenda. Daarom organiseerden ze 9 februari het online Waterdebat. Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als je water niet leidend laat zijn, heb je over 10 jaar een probleem.”Bij het debat waren 8 partijen aanwezig, deels fysiek in het debatcentrum en deels vanaf een scherm. Ze debatteerden over stellingen rond ruimtelijke ordening, landbouwhervorming, problemen met waterkwaliteit en internationale samenwerking op het gebied van schoon water. De waterschappen en drinkwaterbedrijven hopen op deze manier het belang van water bij besluitvorming meer naar voren te brengen. Voorzitter van VEWIN, Peter van der Velden, namens de drinkwaterbedrijven: “In de verkiezingsprogramma’s is matig aandacht voor water. Ik denk dat de urgentie niet overal goed gevoeld wordt.”

Water sturend bij ruimtelijke plannen

Water moet sturend worden bij ruimtelijke plannen. Dat is de eerste stelling waarover GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD en ChristenUnie debatteren. Over de stelling zijn ze het allemaal eens.

“Er moet veel meer landelijke regie komen op de wooncrisis waar we nu in zitten”, meent Eva van Esch van Partij van de Dieren. Mark Strolenberg reageert namens VVD: “Zonder al te veel overheidsbemoeienis gebeurt er al heel veel. Zoals bewonersinitiatieven die groene daken aanleggen. Dat willen we meer stimuleren dan regels opleggen.” Laura Bromet van GroenLinks ziet wel ruimte om hierover zaken vast te leggen in het Bouwbesluit. “Daarin spreken we al af hoe hoog een deur moet zijn, waarom kunnen we dan ook niet iets opnemen voor groene daken en zonnepanelen?” ChristenUnie sluit zich hier bij monde van Pieter Grinwis bij aan. En hij wil meer: “Daar waar je bouwt, moet je dat waterbewust doen. Tegelijkertijd moeten we kijken naar de locaties, zodat een nieuwe woning daar ook echt voor 150 jaar kan staan. Het is dus en-en-en.”

Schoonwaterakkoord

Tijdens het tweede debat spreken Tjeerd de Groot (D66), Ellen Verkoelen (50Plus), Fenna Feenstra (SP) en Chris Stoffer (SGP) met elkaar over de vervuilende stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen en internationale samenwerking. D66 stelt een Schoonwaterakkoord voor, zoals dat er ook is voor schone lucht.

Keuzes niet uit de weg gaan

Van der Sande geeft namens de waterschappen een boodschap mee aan de politici: “Toekomstbestendige keuzes kosten meer geld en vragen meer aandacht dan er nu voor is. Wanneer we deze keuzes echter voor ons uit schuiven, zadelen we volgende generaties op met onbedwingbaar grote problemen. Ik hoop dan ook dat de volksvertegenwoordigers die op 17 maart worden gekozen hun verantwoordelijkheid nemen op deze dossiers en die keuzes niet uit de weg gaan.”

Bekijk de standpunten die waterschappen meegeven aan politici

Op de foto vlnr. Peter van der Velden, Maarten Bouwhuis (gespreksleider) en Rogier van der Sande.