College van Rijksadviseurs brengt advies uit over HWBP

24 juli 2020

De aanpak van waterveiligheidsopgaven kan volgens het College van Rijksadviseurs (CRa) meer kwaliteit opleveren als de verantwoordelijke overheden slimmer samenwerken. Dit is de kern van het advies “Van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig'” dat het CRa op 20 juli heeft aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de programmadirectie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het HWBP is het programma waarin het Rijk met waterschappen en andere regionale overheden samenwerkt om in 2050 alle primaire waterkeringen te laten voldoen aan de wettelijke normen. Het HWBP heeft volgens het CRa door de veelheid en spreiding van de projecten minder dan haar voorganger Ruimte voor de Rivier het imago van een Groot Project, maar is dat nadrukkelijk wel. Het HWBP versterkt meer dan 1.000 kilometer waterkeringen.

Maatschappelijke meerwaarde

Het HWBP biedt volgens het CRa, naast het doel van verbeterde veiligheid, ook veel kansen om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Denk daarbij aan de zorg voor de kwaliteit van landschappen, dorpen en steden en daarbij behorende maatschappelijke en economische belangen. Het College ziet in haar advies voor alle betrokken overheden kansen om met de miljoeneninvesteringen een zo groot mogelijk rendement voor het publieke belang te realiseren.

Aandacht ruimtelijke kwaliteit

De Unie van Waterschappen is één van de alliantiepartners binnen het HWBP en onderschrijft het belang om de waterveiligheidsopgave aan te grijpen als kans om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten. Dit thema krijgt binnen het HWBP dan ook veel aandacht. Dat wordt ook duidelijk door de vele voorbeelden hiervan die in het rapport worden aangehaald.

Vergelijken is lastig

Het College van Rijksadviseurs verwijst in het rapport vaak naar Ruimte voor de Rivier. De Unie van Waterschappen benadrukt dat het vergelijken van het HWBP met Ruimte voor de Rivier op dit punt lastig is. Dit project had ruim een miljard euro meer beschikbaar voor ruimtelijke ontwikkeling vanuit de algemene middelen. Ruimtelijk beleid is daarna gedecentraliseerd.

> Hoogwaterbeschermingsprogramma: van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn