Conceptprogramma ChristenUnie vol met plannen voor water

29 december 2020

Het conceptverkiezingsprogramma van de ChristenUnie heeft veel aandacht voor zaken die de waterschappen aangaan. Zo stelt de partij voor om te blijven investeren in het Deltaprogramma zodat waterveiligheid, klimaatadaptatie en zoetwatervoorziening gewaarborgd blijven

Ook een speerpunt is het klimaatbestendig en waterrobuust bouwen van woningen op de juiste locaties. De ruimtelijke ordening moet weer landelijk gecoördineerd worden. De partij wil het Ministerie voor Ruimtelijke Ordening terug.

Kaderrichtlijn Water

Verder houdt de ChristenUnie vast aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Alleen op die manier blijft ons drink- en oppervlaktewater schoon, zo stelt de partij. De voortgang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer moet nauwlettend gemonitord worden. Bij onvoldoende resultaat zou er landelijke wetgeving moeten komen.

Over de geborgde zetels doet de partij geen uitspraken in het programma.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn