Conferentie toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: een terugblik

7 december 2020

In 2023 gaat het nieuwe Europees landbouwbeleid van start. Op 2 en 3 december organiseerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een online conferentie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Nederland wil met de inzet van het GLB toekomstbestendig boeren beter belonen. Maar hoe precies? En hoe zorgen we ervoor dat er resultaten worden bereikt op het gebied van natuur en milieu, en tegelijkertijd agrariërs versterkt worden in hun ondernemerschap? Daarover ging het tijdens de conferentie.

Waterschappen nauw betrokken

De waterschappen waren nauw betrokken bij de conferentie en bij de voorbereidingen ervan. Zo was Dirk-Siert Schoonman, bestuurder van de Unie van Waterschappen, betrokken bij de bestuurlijke sessie met minister Schouten van LNV. Enkele Unie-medewerkers waren betrokken bij een aantal workshops en het webinar Met focus verder: POP3+.

Strategisch plan

Het Programmateam Nationaal Strategisch Plan (NSP) levert dit jaar een conceptversie van het strategisch plan op. Daarin staat op welke manier Nederland invulling geeft aan de Europese GLB-verordeningen. Halverwege 2021 is het plan nagenoeg definitief.

Eco-regelingen

De conferentie heeft in veel opzichten duidelijk gemaakt welke keuzes worden gemaakt om de verduurzaming van de landbouw te stimuleren. Zo kunnen boeren die een extra inspanning leveren om aan de doelstellingen bij te dragen worden beloond via de eco-regelingen. Ook wordt sterk ingezet op kennis en innovatie.

Waterbeheer

Naast onderwerpen zoals klimaat, lucht, bodem en biodiversiteit is duurzaam waterbeheer, als hoeksteen voor een duurzame landbouw, een belangrijk onderdeel. De beschikbaarheid van voldoende en schoon water op het juiste moment is erg belangrijk. Net als het behalen van de doelstellingen voor waterkwaliteit in 2027.

Focus

Het nieuwe GLB gaat in 2023 van start. In de twee tussenliggende jaren loopt het huidige GLB door en wordt er focus aangebracht op een aantal onderwerpen: klimaat, biodiversiteit, bodem en kringlooplandbouw. Al deze onderwerpen sluiten aan bij de uitdagingen waar waterschappen voor staan.

Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Blauwe diensten (waarbij agrariërs een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit) en investeringen in het watersysteem blijven de komende jaren onderdeel uitmaken van het GLB.

Voorsorteren

In de komende jaren wordt er voorgesorteerd op het NSP. De waterschappen blijven van harte meewerken en zijn bereid ook in de toekomst binnen de gestelde kaders financieel bij te dragen.

> Bekijk de verslagen van de conferentie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn