Decentrale overheden kunnen extra geld krijgen voor klimaatadaptatie

20 april 2020

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld schade door wateroverlast en droogte in hun gebied te beperken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laat dit op 20 april weten in een Kamerbrief.

De overheden in Nederland werken samen aan toekomstbestendig waterbeheer via het Deltaprogramma. Onderdeel hiervan is het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA), om de schade door wateroverlast en hittestress zoveel mogelijk te beperken. Binnen de DPRA zijn werkregio’s ingesteld die de afgesproken maatregelen moeten uitvoeren. De werkregio’s van het DPRA staan centraal binnen de impulsregeling en via die werkregio’s kan een voorstel voor een financiële impuls worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verdeling via werkregio’s

De partijen in een werkregio moeten samen een maatregelenprogramma opstellen en daarvoor een gezamenlijk investeringsvoorstel indienen bij het Rijk. Het ministerie verdeelt vervolgens de inzet van middelen over de werkregio’s op basis van inwoneraantal en oppervlakte. Het maximumbedrag waarop aanspraak gemaakt kan worden verschilt per werkregio. Het Rijk draagt maximaal 33% bij. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over de invulling van de 67% cofinanciering.

Planning

De regeling start naar verwachting op 1 januari 2021. Een aanvraag doen kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De werkregio hoeft niet in 1 keer een totaalpakket aan maatregelen in te dienen, maar kan dat verdelen over maximaal 3 jaar. Een werkregio kan 1 keer per jaar een aanvraag indienen voor een Rijksbijdrage, totdat het maximumbudget van de werkregio bereikt is. In 2027 moeten de maatregelenprogramma’s uitgevoerd zijn.

Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie

Het Rijk reserveert in de rijksbegroting van 2021 een bedrag tussen de 150 en 250 miljoen euro voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Deze reservering is onderdeel van de afgesproken totale inzet van 300 miljoen, het bedrag dat is vastgelegd in het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie.

Kamerbrief Impulsregeling Klimaatadaptatie met de criteria en randvoorwaarden voor de aanvraag (opens in a new tab)” rel=”noreferrer noopener” class=”aioseop-link”>> Kamerbrief Impulsregeling Klimaatadaptatie met de criteria en randvoorwaarden voor de aanvraag

> Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn