Decentrale uitvoeringskosten klimaatakkoord in beeld

24 september 2020

24 september verscheen een onderzoek met een raming van de extra kosten die gemeenten, provincies en waterschappen moeten maken voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Voor de 21 waterschappen gaat het om een geschatte inspanning van gemiddeld 10 tot 11 fte per waterschap per jaar.

De decentrale overheden krijgen door de uitvoering van het klimaatakkoord nieuwe taken en huidige taken moeten worden geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de waterschappen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF, in opdracht van de onafhankelijke Raad voor het Openbaar bestuur (ROB). De ROB gebruikt het als input om in december haar advies uit te brengen over de hoogte van de kosten en hoe die te bekostigen.

Inschatting van de kosten

In het onderzoek is een raming gemaakt van de kosten in 2020 en op basis daarvan een inschatting van de kosten over de periode 2022-2030. Het gaat voor de waterschappen volgens het onderzoek om tussen de 25,3 en 27, 8 miljoen euro in 2020. En voor de periode 2022-2030 om tussen de 21,6 en 23,5 miljoen euro per jaar. Wat onderzocht is zijn apparaatkosten, die bestaan uit personeelskosten en bijvoorbeeld inhuur van advisering. Investeringskosten in vastgoed of duurzame energieprojecten maken geen deel uit van dit onderzoek.

Apparaatkosten

Het gaat om de apparaatkosten voor een breed scala aan projecten. Zoals de voorbereiding van de opwekking van duurzame energie, het beschikbaar stellen van assets (aquathermie), aanpak van veenweiden, reductie van broeikasgassen op rioolwaterzuiveringen, duurzame inkoop en aanbesteding en deelname aan de Regionale Energiestrategieën. De kosten verschillen per waterschap, afhankelijk van bijvoorbeeld taken of het gebied (bijvoorbeeld veel of weinig veenweidegebied). Het is een eerste raming, de precieze kosten zijn nog erg onzeker. De werkelijke kosten zullen na een aantal jaar geëvalueerd worden.

Consultatiefase

Het Kabinet heeft de ROB om dit artikel 2-onderzoek (Wet Financiële Verhoudingen) gevraagd in samenspraak met de koepels van de gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt nu een consultatiefase: komende maand kunnen belanghebbenden hun visie op de uitkomsten van het onderzoek bij de ROB inbrengen, ter voorbereiding van hun advies in december. De Unie van Waterschappen bereidt in samenspraak met de waterschappen een gezamenlijke reactie voor.

Lees het ROB-rapport

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn