Duurzaam waterbeheer als hoeksteen van duurzame landbouw

30 november 2020

Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)-regiebureau heeft een e-zine uitgebracht over agrarisch waterbeheer. Dit e-zine biedt voorbeelden van praktijkgerichte projecten waarin boeren, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Zo vertelt Jantine Langenhof, strategisch adviseur bij waterschap Vechtstromen, in het e-zine bijvoorbeeld over de ‘keukentafelgesprekken’ die het waterschap voert met boeren. Aan de keukentafel wordt over zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit gesproken. Ook biedt het waterschap vaak aan om een bedrijfswater- en bodemadvies te maken.

Waterkwaliteit en natuurherstel

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen hebben afspraken gemaakt met de agrarische sector om met landbouwbeleid waterkwaliteitsdoelen en natuurherstel te realiseren. Ook worden er maatregelen uitgevoerd om landbouwgrond klimaatbestendiger te maken. Samen met agrariërs wordt gekeken naar het juiste maatwerk. Daarbij is aandacht voor agrarische verdienmodellen en wordt er gewerkt met kennismakelaars, bodemcoaches en andere adviseurs.

Gedeelde belangen

“Duurzaam waterbeheer is van essentieel belang voor een competitieve en duurzame Europese landbouwsector”, zegt Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen. “Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en aan maatregelen op het vlak van klimaat, de bodemkwaliteit en de aan water-gerelateerde biodiversiteit. Het ondersteunen van de verdere transitie naar kringlooplandbouw met het toekomstige GLB kan op steun van de waterschappen rekenen, daar waar het bijdraagt aan het behalen van de doelen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit.”

Water als hoofdthema

Binnen het Plattelandsontwikkelingsfonds (POP3) is water een van de hoofdthema’s, waardoor de EU, het Rijk, provincies en waterschappen hier ook behoorlijk op investeren. Ook nu het POP3 een financiële plus krijgt door verlenging met 2 jaar, blijft water volop aandacht krijgen.

Lees hier het het e-zine ‘Agrarisch Waterbeheer’

Online conferentie

Op 2 en 3 december wordt ook een online conferentie georganiseerd over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn