Een krachtig groen herstel van Nederland vraagt om slim combineren in de regio

4 maart 2021

Om de enorme vraag naar woningen, de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie te realiseren, is het nodig deze slim te combineren met een gezamenlijke aanpak in de regio. Die samenwerking werkt alleen onder de juiste voorwaarden en met goede financiële afspraken. Dat stellen gemeenten, provincies en waterschappen in een oproep aan het nieuwe kabinet.

De aanpak van deze opgaven gaat veel impact hebben op de inwoners van Nederland, zo stellen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Want in dorpen, steden en regio’s komen de thema’s als wonen, economie en energie samen. Gemeenten, provincies en waterschappen willen hun uitvoeringskracht inzetten om deze opgaven te koppelen en samen aan te pakken. Maar dat kan alleen als het nieuwe kabinet vooraf afspraken wil maken met de decentrale overheden over de wijze van samenwerken en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Verbinden van opgaven

De decentrale overheden zetten zich in voor de bouw van 1.000.000 woningen voor 2030. Nieuwe woningen die gebouwd zijn voor de toekomst, goed bereikbaar en klimaatbestendig. Water, bodem en het herstel van de natuur zijn leidend voor de locatie. Het is daarbij belangrijk dat het rijk de barrières bij gebiedsontwikkeling wegneemt. Om in de regio handen en voeten te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord is een stabiele koers van het rijk nodig, met een duidelijke, langjarige aanpak. Om economisch herstel aan te jagen, halen de overheden regionale investeringen naar voren en versnellen ze de transitieopgaven. Dit biedt kansen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie te realiseren. Het nieuwe kabinet kan helpen door de economische opgaven te verbinden met de opgaven van klimaat en wonen, zodat de arbeidsmarkt als economische motor kan draaien.

Voorwaarden

De decentrale overheden bundelen de krachten maar stellen daarbij een aantal harde voorwaarden, zoals evenwichtige bestuurlijke verhoudingen. Het is van belang dat nieuw beleid en wetgeving eerst getoetst wordt op uitvoerbaarheid. En dat er een evenwicht is tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen.

Lees de oproep

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn