Europese Commissie presenteert Van-Boer-tot-Bord-strategie

20 mei 2020

De Europese Commissie heeft op 20 mei de Van-Boer-tot-Bord-strategie gepresenteerd. Met deze strategie wil de Commissie de hele voedselketen van boer tot bord verduurzamen en hiermee de impact van de voedselproductie op het milieu en klimaat verminderen.

Tegelijkertijd stelde de Commissie ook een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie vast. Volgens de Commissie versterken de 2 strategieën elkaar en brengen ze de natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen om gezamenlijk naar een concurrerend duurzame toekomst toe te werken. De Unie van Waterschappen ziet goede kansen om met beide strategieën bij te dragen aan het halen van doelen van de Kaderrichtlijn Water en de klimaatopgave die de landbouw heeft.

EU Green Deal

De Van-Boer-tot-Bord-strategie geeft invulling aan de EU Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Het draagt bij aan de doelen van de EU Green Deal om de vervuiling van lucht, water en bodem tot 0 terug te brengen en een gifvrij milieu te bewerkstelligen. De belangrijkste elementen gericht op waterbeheer zijn het terugdringen van het gebruik en de impact van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de Europese voedselproductie.

Herzien wetgeving gewasbeschermingsmiddelen

De Commissie wil dat in 2030 het gebruik, de risico’s en afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen met 50% procent wordt verminderd. Om dit te bewerkstelligen geeft de Commissie aan dat zij de huidige EU-gewasbeschermingsmiddelenwetgeving, zowel de richtlijn inzake het gebruik (2009/128/EC) als de verordening over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (1107/2009/EG), wil herzien.

Beter nutriëntenbeheer

In heel Europa, ook in Nederland, zijn te hoge concentraties nutriënten nog altijd een probleem in het oppervlaktewater. Daarom kondigt de Europese Commissie in de strategie aan dat ze actie zullen ondernemen om de opnamecapaciteit van meststoffen met 50% te verbeteren. Dit zal volgens de Commissie leiden tot 20% minder gebruik van meststoffen in 2030. De Commissie komt nog met nadere voorstellen hiervoor, waaronder een actieplan aan voor verbeterd nutriëntenbeheer.

Waterkwaliteit

Sander Mager, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Duurzamer telen is belangrijk want mensen, planten en dieren hebben belang bij schoon en gezond water. De initiatieven uit de Boer-tot-Bord-strategie sluiten goed aan bij het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ dat in april naar de Tweede Kamer is gestuurd.”

In dat pakket staan maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen uit land- en tuinbouwbedrijven naar het water in 2030 tot nagenoeg 0 terug te brengen. De afspraken over dit maatregelenpakket zijn gemaakt door Agrodis, Ctgb, Cumela, Fedecom, KAVB, LTO Nederland, Nefyto, NFO, Unie van Waterschappen en de ministeries IenW en LNV. Voor het teveel aan nutriënten in het oppervlaktewater geldt dat de Boer-tot-Bord-strategie kan bijdragen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit en aan het halen van doelen van de Kaderrichtlijn Water.

Bekijk de hele Boer-tot-Bord-strategie (Engels)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn