Europese Commissie wil veilige en duurzame chemische stoffen

23 oktober 2020

Op 14 oktober heeft de Europese Commissie de Chemicals Strategy gepubliceerd. Deze strategie is onderdeel van de EU Green Deal en vormt een belangrijke stap richting de ‘zero pollution ambition’ van de EU.

De strategie houdt verband met andere Green Deal-initiatieven, zoals de van Boer tot Bord Strategie en de Geneesmiddelenstrategie, en loopt vooruit op het Zero Pollution Action Plan dat in 2021 volgt.

Goede stap

De Unie van Waterschappen ziet de strategie als een goede stap om de emissie van giftige stoffen naar water terug te dringen. De Unie pleit al jaren voor een structurele bronaanpak van gevaarlijke stoffen zoals PFAS.

Concrete initiatieven

De Commissie noemt in de strategie een aantal concrete initiatieven:

  • Het verbieden van PFAS-stoffen, behalve voor essentiële toepassingen.
  • Het herzien van de EU-regelgeving voor chemische stoffen (REACH) om PMT-stoffen (persistent, mobiel en toxisch) te classificeren als zeer zorgwekkende stoffen (in art. 57).
  • Het herzien van de Industriële Emissies-richtlijn om veiliger gebruik van chemische stoffen te promoten en emissies van PFAS aan te pakken en te rapporteren.
  • Prioriteit geven aan het versneld aanpakken van schadelijke stoffen zoals kankerverwekkende, hormoon verstorende, bio-accumulerende of zeer persistente en mobiele stoffen (CMR, PBT en vPvM stoffen).
  • De Commissie stelt veiligheids- en duurzaamheidscriteria (‘safe-by-design’) op voor nieuwe chemische stoffen zodat die passen binnen de circulaire economie.
  • Het introduceren van combinatie-effecten van chemische stoffen in waterwetgeving zoals de Richtlijn Prioritaire Stoffen en de Grondwaterrichtlijn. Daarnaast wordt onderzocht hoe combinatie-effecten geïntroduceerd kunnen worden binnen REACH.
  • Het toevoegen van PFAS in de lijsten van de Richtlijn Prioritaire Stoffen en Grondwaterrichtlijn.
  • Het voorstel om de goedkeuringsprocedure van REACH te herzien.
  • Meer transparantie over chemische stoffen, onder meer een EU-repository met grenswaarden voor volksgezondheid en milieu.
  • Het beoordelen en toelaten van chemische stoffen via een groepsaanpak (one substance – one assessment).

Geneesmiddelenstrategie

De Commissie wil de impact op het milieu van de productie en het gebruik van geneesmiddelen meenemen in de Geneesmiddelenstrategie die eind dit jaar wordt gepubliceerd.

Opruimen vervuilde bodem en water

Verder wil de Commissie onderzoek en ontwikkeling ondersteunen als het gaat om oplossingen voor het opruimen van vervuilde bodem en water. Ook streeft ze ernaar dat de EU-wetgeving voor chemische stoffen volledig wordt nageleefd, met zero tolerance voor niet-naleving.

Concrete wetsvoorstellen

De Commissie komt op basis van de strategie de komende jaren met concrete wetsvoorstellen. Denk aan een herzieningsvoorstel van de REACH-verordening, een herzieningsvoorstel van de Richtlijn Industriële Emissies, een herziening van de lijst met prioritaire stoffen, de Grondwaterrichtlijn bijlage, en bijkomende uitvoeringshandelingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn