Geborgde zetels: hoe nu verder?

11 september 2020

Deze zomer heeft de Unie van Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over de geborgde zetels waterschapsbesturen. Ruim 250 bestuurders van waterschappen voerden over dit thema met elkaar het gesprek.

Aanleiding voor de bijeenkomsten was het advies ‘Geborgd gewogen. Advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen’ van de commissie Boelhouwer. Dit advies ligt inmiddels bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en bij de Tweede Kamer.

Begrip voor elkaars gezichtspunten

De gesprekken tijdens de klankbordbijeenkomsten vonden plaats in groepen van ongeveer 10 mensen. Zo was er ruimte voor ieders standpunt en voor goede discussies met elkaar. De gezichtspunten verschilden, maar juist door de gesprekken kwam er beter begrip voor elkaars standpunten. De Unie zal op basis van de klankbordbijeenkomsten een genuanceerde reactie naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat sturen.

Vervolgstappen

Daar gaat nog wel een proces aan vooraf. De conclusies van de klankbordbijeenkomsten worden op 18 september besproken in de commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen. Daarna wordt de conceptreactie voorgelegd aan de ledenvergadering op 9 oktober. De Uniereactie op het rapport wordt vervolgens naar de minister van IenW gestuurd.

Ook advies van het OFL

Intussen raadpleegt ook het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) de verschillende belanghebbenden. Het OFL is een onafhankelijk platform dat de verbinding tussen rijksoverheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties verder brengt. Het OFL organiseert gesprekken met belanghebbenden en een digitale consultatie. Deze consultatie staat open tot 2 oktober. Daarnaast heeft de OFL ook een aantal klankbordbijeenkomsten van de Unie bijgewoond. Eind dit jaar biedt de OFL een rapport aan de minister van IenW aan.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn