Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten beschikbaar

12 mei 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen de ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’ gepresenteerd.

Deze handreiking laat aan de hand van voorbeelden zien welke mogelijkheden er zijn voor klimaatadaptatief bouwen binnen de huidige wet- en regelgeving. De handreiking kan goed van pas komen tijdens watertoetsprocessen en risicodialogen.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert en weersextremen nemen toe. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes van droogte en hitte en de zeespiegel stijgt. Door klimaatverandering gaat de ruimtelijke inrichting in ons land steeds meer knellen. Het is van belang dat Nederland zich tijdig aanpast en voorbereidt op klimaatverandering om schade, overlast en slachtoffers te voorkomen.

Klimaatbestendig Nederland

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen Nederland daarom klimaatbestendig inrichten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat juridische belemmeringen voor klimaatadaptatief bouwen worden weggenomen en juridische kansen om klimaatadaptatief te bouwen te benutten.

Juridische kennis

Het huidige wettelijke stelsel bevat al veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten juridisch te borgen. Vooral gemeentes kunnen al heel veel vastleggen en regelen in hun beleid en ruimtelijke plannen. In de praktijk wordt hier echter nog maar weinig gebruik van gemaakt. Dat komt onder meer omdat de kennis over wat juridisch wel en niet mogelijk is, niet altijd aanwezig is. Daarom is het initiatief genomen om een handreiking op te stellen over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten.

Handreiking over decentrale regelgeving

Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief bouwen en inrichten.

FacebookTwitterLinkedIn