Handreiking Digitale besluitvorming voor waterschappen

8 april 2020

De spoedwet Digitale Besluitvorming is 7 april door de Eerste Kamer goedgekeurd. De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis hebben een handreiking opgesteld om waterschappen te ondersteunen bij de implementatie van de spoedwet.

De spoedwet treedt in werking zodra de wet officieel is bekendgemaakt, naar verwachting 9 of 10 april.

De spoedwet maakt tijdelijk digitale besluitvorming door algemeen besturen van waterschappen mogelijk. Digitale beraadslaging was al toegestaan. De wet komt niet in de plaats van de bestaande wetgeving, maar komt daar tijdelijk naast te staan vanwege de coronamaatregelen.

Overzicht van tips

Wat betekent de wet voor de waterschappen en aan welke voorwaarden moeten ze voldoen om digitale besluitvorming mogelijk te maken? Om waterschappen te ondersteunen bij de implementatie van de spoedwet heeft de Unie van waterschappen een handreiking opgesteld. Hierin wordt de spoedwet toegelicht en staat een overzicht van tips voor de technische en procedurele voorbereiding van een bestuursvergadering.

Randvoorwaarden

Om geldige besluiten te kunnen nemen moeten de bestuursvergaderingen aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet ieder bestuurslid afzonderlijk toegang hebben tot de digitale vergadering en moet hun identiteit zichtbaar én hoorbaar vastgesteld kunnen worden wanneer zij hun stem uitbrengen. Ook is het belangrijk dat de vergadering op afstand toegankelijk is voor publiek en openbaar wordt gemaakt door middel van een livestream. Inspraak moet gewoon mogelijk blijven.

Eerste beraadslagingen geweest

De handreiking verwijst naar verschillende online verzamelplaatsen met onder andere eerste showcases van videoconferencing door gemeenteraden, handleidingen voor digitaal vergaderen, en voorbeelden van tijdelijke reglementen van orde. De waterschapsbesturen zijn inmiddels volop aan het oefenen geslagen. De eerste digitale beraadslagende vergaderingen vonden afgelopen week al plaats.

Vragen?

Met vragen over de handreiking digitale besluitvorming kun je terecht bij Miranda Pieron via mpieron@uvw.nl.

> Handreiking Digitale besluitvorming voor waterschappen
> Ledenbrief over de handreiking

FacebookTwitterLinkedIn