Handreiking projectbesluit Omgevingswet klaar voor gebruik

2 juli 2020

De Handreiking projectbesluit Omgevingswet is een handreiking om te komen van projectplan Waterwet tot projectbesluit Omgevingswet. Deze handreiking en het bijbehorende Model projectbesluit voor primaire waterkeringen zijn opgesteld door de Unie van Waterschappen en nu door iedereen te gebruiken.

Het algemeen bestuur van de Unie van Waterschappen heeft onlangs ingestemd met de Handreiking projectbesluit Omgevingswet. Het projectbesluit is 1 van de 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet. Waterschappen, provincies en Rijk kunnen hiermee vaak complexe projecten uitvoeren in de fysieke leefomgeving met een publiek belang. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg of de versterking van een dijk.

Snellere en betere besluitvorming

Het projectbesluit vervangt voor de waterschappen het projectplan op grond van de Waterwet. Het projectbesluit Omgevingswet gaat qua reikwijdte en doorwerking verder dan het projectplan Waterwet. Het projectbesluit kan worden ingezet om projecten te realiseren in het kader van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer. Bovendien kan zo nodig met behulp van het projectbesluit het omgevingsplan (het huidige bestemmingsplan) worden gewijzigd voor zover het in strijd is met het projectbesluit.

De projectbesluitprocedure draagt bij aan een snellere en betere besluitvorming, omdat in een vroege fase van de besluitvorming participatie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Hierdoor komen alle belangen vroeg in het proces in beeld en kunnen dan goed worden afgewogen.

Voor wie is de Handreiking projectbesluit?

De handreiking helpt iedereen die zich bezighoudt met de totstandkoming en uitvoering van projectbesluiten bij hun werk. Denk aan bestuurders, managers, omgevingsmanagers, projectleiders, juristen, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners en handhavers.

In de handreiking staat onder meer uitleg over het nieuwe instrument projectbesluit en de verschillen met het huidige projectplan Waterwet. Er staan voorbeelden in en concrete aanbevelingen bij diverse vraagstukken. Bij de Handreiking projectbesluit hoort het Model projectbesluit voor primaire waterkeringen. Het model voorziet per onderdeel van het projectbesluit in een toelichting, tekstsuggesties en wettelijke onderbouwing.

Handreiking projectbesluit omgevingswet

Ledenbrief Handreiking projectbesluit Omgevingswet

Handreikingen Omgevingswet

Eerder verscheen de Handreiking waterschapsverordening die voorziet in praktijkvoorbeelden, modellen en inzicht in de juridische en digitale eisen die de Omgevingswet stelt aan de waterschapsverordening. Binnenkort verschijnt de Handreiking waterbeheerprogramma, die helpt bij het opstellen van het waterbeheerprogramma onder de Omgevingswet.

Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn