KNMI: ‘Droogte afgelopen jaren komt door klimaatverandering’

26 mei 2020

Uit onderzoek van het KNMI blijkt dat de droogte van 2018 – en de droogteproblemen uit 2019 die daar uit voort kwamen – is toe te schrijven aan klimaatverandering. De trend van het uitblijven van regen in het binnenland, de stijging van de temperatuur en de fellere zon worden volgens het KNMI mede veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen.

Uit het onderzoek van het KNMI blijkt dat zomerneerslag toeneemt in het kustgebied. In het binnenland wordt die toename niet waargenomen. Daar blijkt de stijging in temperatuur groter te zijn doordat er meer zonnestraling is gemeten in het binnenland. “De potentiële verdamping, de verdamping van planten die voldoende water ter beschikking hebben, wordt sterk bepaald door de temperatuur en zonnestraling. Deze neemt daardoor dus meer toe in het binnenland dan in het kustgebied,” aldus het KNMI.

Droogte groter in het binnenland

De veranderingen in droogte verschillen hierdoor ook tussen het kustgebied en het binnenland. Droogte, gemeten bijvoorbeeld met het neerslagtekort of de uitdroging van de bodem, is het gevolg van lage neerslag en/of hoge verdamping. Het KNMI ziet hiermee een duidelijke trend naar meer van dit soort droogtes in het binnenland van Nederland.

Waterschappen herkennen analyse KNMI

De analyse van KNMI klopt met de ervaringen van de waterschappen. In 2018 en 2019 waren de gevolgen van de lange reeks droge zomerse dagen is het binnenland veel groter dan in de kustregio’s. Ook dit jaar zijn de eerste droogteproblemen in het binnenland het grootst. Vooral op de hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland.

Actie nodig om schade binnen de perken te houden

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Dit onderzoek van het KNMI onderschrijft de ervaringen van de waterschappen. We zien dat het weer steeds extremer wordt. Als we schade door droogte en watertekorten binnen de perken willen houden, dan moeten we manieren verzinnen om water langer vast te houden. In bebouwd gebied kan dit bijvoorbeeld door vergroening van wijken en tuinen te stimuleren.”

Water langer vasthouden

“In landelijk gebied werken we samen met onder andere agrariërs en natuurorganisaties aan verschillende maatregelen om water langer vast te houden”, vervogt Schoonman. “Bijvoorbeeld met aangepast peilbeheer en meer waterbergingsgebieden zodat regenwater beter kan worden opgevangen. Maatregelen om als Nederland beter voorbereid te zijn op extremer weer, zijn te vinden in het Deltaprogramma (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en Deltaplan Zoetwater).”

FacebookTwitterLinkedIn