Nationale Omgevingsvisie naar Tweede Kamer

11 september 2020

Op 11 september is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Het stemt de waterschappen positief dat de rol van water in de ruimtelijke ordening van Nederland duidelijk terugkomt. Ze zien de NOVI als een kans om als overheden gezamenlijk aan de slag te gaan met de grote maat-schappelijke opgaven van deze tijd.

Centrale rol voor water

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zijn blij met de plek die water als ordenend principe in de NOVI heeft gekregen. Het is duidelijk dat water een centrale rol inneemt in de verschillende grote opgaven waar Nederland voor staat. Denk hierbij aan het tegengaan van droogte en hittestress, het omgaan met bodemdaling, en de opgaven voor de natuur en de landbouw. Maar ook voor de energietransitie en woningbouwopgave is water een belangrijke factor.”

Elkaar versterken

De NOVI geeft richting aan de grote opgaven die het aanzien van ons land de komende 30 jaar ingrijpend zullen veranderen. Klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, bodemdaling en de verbetering van de waterkwaliteit komen bijvoorbeeld allemaal terug in de NOVI. Door als alle overheden gezamenlijk samenhang aan te brengen in deze verschillende opgaven, kunnen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen elkaar versterken waar nodig.

Belang van water

Zo zijn alle overheden het er bijvoorbeeld over eens dat alleen door goed samen te werken de grote woningbouwopgave kan worden gerealiseerd. De waterschappen kunnen hierbij het belang van water niet genoeg onderstrepen. Er moeten preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes worden gemaakt om schade door bijvoorbeeld wateroverlast of verzakkingen tegen te gaan.

Uitvoeringsagenda

Samen met de NOVI is ook de uitvoeringsagenda opgeleverd. De uitvoeringsagenda beschrijft hoe er concreet uitwerking gegeven wordt aan de NOVI. Naast de instrumenten van de Omgevingswet worden een aantal nieuwe instrumenten en (nationale) programma’s ingezet. Instrumenten zoals de Omgevingsagenda’s, NOVI-gebieden en regionale verstedelijkingsstrategieën zorgen voor een doorvertaling van de NOVI naar een regionale aanpak. Voorbeelden van programma’s zijn het Programma Energiehoofdstructuur, Programma Gezonde Leefomgeving en Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Kosten

Van der Sande: “De kosten van het uitvoeren van de Nationale Omgevingsvisie zijn nog wel een aandachtspunt. Er worden nu nog veel verschillende budgetten voor aangeboord. Dat maakt de financiering versplinterd, terwijl de opgaven integraal moeten worden aangevlogen. Het Groeifonds van ministers Hoekstra en Wiebes biedt hier bijvoorbeeld een mooie kans voor.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn