Nieuw: de Handreiking waterbeheerprogramma’s

6 oktober 2020

Vanaf nu kan iedereen aan de slag met de Handreiking waterbeheerprogramma’s. Deze handreiking helpt bij het opstellen van een waterbeheerprogramma onder de Omgevingswet.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Onder die Omgevingswet stellen waterschappen een waterbeheerprogramma vast voor de watersystemen die ze beheren. In dit zesjarige programmaplan staat wat een waterschap doet en hoe dat wordt bereikt.

Wat staat er in een waterbeheerprogramma?

Het waterbeheerprogramma bevat een uitwerking van het te voeren beleid en maatregelen om omgevingswaarden of doelen te bereiken. Daarnaast kunnen in het waterbeheerprogramma de volgende onderwerpen staan:

  • De specifieke bepalingen die samenhangen met de Europese richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te kunnen voeren;
  • Een programma van de maatregelen en voorzieningen. Dit in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het regionale waterprogramma (van de provincie) staat;
  • Aanvullende toekenning van functies aan de regionale wateren, voor zover het regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe;
  • De uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem.

Hoe helpt de Handreiking om een goed waterbeheerprogramma te maken?

In de handreiking staan 3 vragen die je kunt stellen bij het maken van het waterbeheerprogramma: ‘wat moet?’, ‘wat willen we?’ en ‘wat mag?’. Een deel van de vragen wordt ook beantwoord, maar de handreiking is geen blauwdruk. Antwoorden zijn dus mogelijke antwoorden.

Wat moet?
De handreiking start met de wettelijke kaders voor het waterbeheerprogramma.

Wat willen we?
Een aantal dingen is simpelweg heel handig en logisch om te doen, ook al is dat wettelijk niet verplicht. Hiervoor is gebruik gemaakt van ervaringen van verschillende waterschappen.

Wat mag?
Daarnaast zijn er keuzes te maken in de aanpak en in de structuur van het waterbeheerprogramma.

Tot slot zijn er aanbevelingen opgenomen voor het Kaderrichtlijn Water-gedeelte van het waterbeheerprogramma. Over de opname van het waterbeheerpogramma in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) staat nog niets in de handreiking. Het is namelijk nog niet duidelijk wat daarvoor nodig is.

Voor wie is de Handreiking waterbeheerprogramma’s?

De Handreiking waterbeheerprogramma’s is bestemd voor beleidsadviseurs bij waterschappen die voor hun waterschap het waterbeheerprogramma opstellen.

Waarom deze Handreiking?

In 2013 verscheen een handreiking die waterschappen helpt bij het opstellen van een waterbeheerplan. Inmiddels staat de invoering van de Omgevingswet voor de deur, net als een nieuwe planronde. Deze handreiking over het waterbeheerprogramma bouwt voort op het fundament dat met de vorige handreiking is gelegd en voegt er nieuwe inzichten aan toe. Het belangrijkste verschil zit ‘m in het wettelijk kader: van de Waterwet naar de Omgevingswet.

Er zijn ook nieuwe mogelijkheden ontstaan, bijvoorbeeld samenwerking met andere overheden of het gezamenlijk opstellen van een programma voor een bepaald thema of onderwerp. Het is voor waterschappen makkelijker geworden om omgevingsvisies van provincies en gemeenten te voeden met een water(schaps)visie.

> Handreiking waterbeheerprogramma’s

Eerdere handreikingen Omgevingswet

Eerder verscheen de Handreiking waterschapsverordening. Hierin staan praktijkvoorbeelden, modellen en inzicht in de juridische en digitale eisen die de Omgevingswet stelt aan de waterschapsverordening. Ook verscheen al de Handreiking projectbesluit met het bijbehorende Model projectbesluit voor primaire waterkeringen, om te komen van projectplan Waterwet tot projectbesluit Omgevingswet.

Zie ook:
> Handreiking waterschapsverordening definitief vastgesteld
> Handreiking projectbesluit Omgevingswet klaar voor gebruik

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn