Nieuw STOWA-onderzoek naar uitheemse rivierkreeft

19 mei 2020

Uitheemse rivierkreeften horen van oudsher niet in Nederland thuis. De dieren hebben bij ons geen natuurlijke vijanden en zijn door menselijk handelen hier beland. STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen, deed onderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft.

rivierkreeft
rivierkreeft

Als uitheemse rivierkreeften met teveel op dezelfde plek zijn, hebben ze een negatieve invloed op het waterleven. Ze veroorzaken schade aan de onderwatervegetatie doordat ze deze opeten. Ze knippen waterplanten kapot, woelen in de bodem en de oevers, waardoor het water troebel wordt.

Biodiversiteit neemt af

Hierdoor dringt er nauwelijks meer licht door op de bodem, vegetatie verdwijnt, de biodiversiteit neemt af en de ecologie wordt aangetast. De doelen van de Kaderrichtlijn Water kunnen hierdoor flink onder druk komen te staan. Ook heeft het graafgedrag van kreeften mogelijk een negatieve invloed op de stabiliteit van oevers en kades.

Steeds meer

De kreeften verspreiden zich steeds meer en komen in hogere dichtheden voor, waarmee hun negatieve invloed toeneemt. Voor de waterschappen ontstaan er bij het uitoefenen van beheertaken problemen.

Maatregelen

Om de schade die de kreeften veroorzaken te verminderen of te voorkomen, zoeken water- en natuurbeheerders naar manieren om het aantal kreeften te verminderen. Er is helaas geen standaardrecept waarmee de geconstateerde problemen helemaal zijn op te lossen. Maar er zijn wel afzonderlijke maatregelen die op specifieke locaties de problemen kunnen beperken.

Fosfaat in watersystemen

De rode Amerikaanse rivierkreeft is een van de uitheemse rivierkreeften. Ze leven vooral in het veenweide- en laagveenlandschap. Uit nieuw onderzoek van STOWA blijkt dat het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften in sloten en plassen weinig te maken heeft met de leefomgeving waarin ze zich bevinden. Er is verder een zwak verband gevonden tussen het aantal kreeften en de belasting van watersystemen met fosfaat. Fosfaat komt uit mest. Het lijkt erop dat het aantal kreeften stijgt naarmate de fosfaatbelasting hoger is.

Waterkwaliteitsdoelen bieden perspectief

Voor veel watersystemen is het verlagen van de fosfaatbelasting ook belangrijk om waterkwaliteitsdoelen te halen. Dat biedt een positief perspectief op het aantal en de verspreiding van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Uit het onderzoek blijkt ook dat er minder kreeften voorkomen bij watersystemen met brede rietoevers. De kreeften voelen zich daar mindert thuis. Brede rietoevers dragen bovendien bij aan waterkwaliteit en biodiversiteit.

> Commissie Watersystemen wil onderzoek naar uitheemse rivierkreeft

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn