Overzicht commissies en werkgroepen

De waterschappen zijn verenigd in het samenwerkingsverband de Unie van Waterschappen. De Unie oefent invloed uit op het Rijksbeleid en wetgeving en soms ook op beleid en regelgeving van de Europese Unie voor de waterschappen. De waterschappen werken concreet samen in commissies en werkgroepen.

Commissies

In de commissies wordt het beleid van de Unie van Waterschappen op de verschillende beleidsterreinen opgesteld. Ook vindt er vaak besluitvorming plaats. Op enkele onderwerpen geven de commissies advies aan het bestuur en de ledenvergadering. In de vereniging zijn 7 bestuurlijke commissies actief. Deze commissies komen 4 keer per jaar bij elkaar. Ze worden ambtelijk voorbereid door werkgroepen. De commissies worden voorgezeten door een bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Het secretariaat wordt gevoerd door het Uniebureau.

Ledenlijst commissies

Werkgroepen

De werkgroepen bereiden de commissievergaderingen voor. Werkgroepen bestaan uit ambtelijke vertegenwoordigers met expertise op het specifieke vakgebied. De werkgroepleden bekijken onder meer of onderwerpen ‘rijp’ zijn voor bespreking op bestuurlijk niveau. Ook benoemen ze wat de bestuurlijke aandachtspunten zijn. Hun deskundig advies gaat vervolgens ter bespreking of besluitvorming naar de betreffende commissie. De werkgroepen worden voorgezeten door een secretaris-directeur van een van de waterschappen. Het secretariaat wordt net als bij de commissies gevoerd door het Uniebureau.

Themagroepen

Aan de werkgroepen zijn nog tientallen themagroepen verbonden. Zij bereiden voor een deel de onderwerpen in de werkgroepen voor. In de themagroepen komen specialisten en deskundigen voor een specifiek onderwerp bij elkaar. De themagroepen worden meestal gecoördineerd door medewerkers van het Uniebureau.

7 commissies en 8 werkgroepen

> Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)

  • Werkgroep communicatie (WCOM)
  • Werkgroep Bedrijfsvoering, Digitalisering en Dienstverlening (WBDD) 


> Commissie Internationale Zaken (CINTER)

  • Werkgroep Internationaal (WINTER) 


> Commissie Waterkeringen (CWK)

  • Werkgroep Waterkeringen (WWK) 


> Commissie Waterketens en Emissies (CWE)

  • Werkgroep Waterketens en Emissie (WWE) 


> Commissie Watersystemen (CWS)

  • Werkgroep Watersystemen (WWS) 


> Commissie Wegenbeheer (CWB)

  • Werkgroep Wegenbeheer (WGWB) 


> Commissie Muskus- en Beverratten (CMB)

  • Werkgroep Muskus- en beverratten (WMB) 

> Stukken van commissies

> Regels voor het bijwonen van een openbare vergadering


Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn