PFAS-normen voor baggerafzet verruimd

1 juli 2020

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) laten weten dat de tijdelijke achtergrondwaarde voor PFAS in de bodem is bijgesteld en dat er meer ruimte is voor baggerafzet in diepe plassen.

Nederland is voor een groot deel alleen maar leefbaar door mensenwerk. Wanneer de waterschappen sloten en kanalen niet baggeren, slibt Nederland dicht en overstromen de watergangen en gaat de waterkwaliteit achteruit. Om droge voeten te houden is het dus nodig om te baggeren. Door de nieuwe PFAS-normen konden waterschappen lokaal hun baggerafzet maar beperkt kwijt.

Afzet in diepe plassen weer mogelijk

De afgelopen maanden is er veel meer duidelijk geworden over het gedrag van PFAS in grond en bagger en over het voorkomen van PFAS in Nederland. Het Tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie (THK) is naar aanleiding van deze nieuwe informatie aangepast. Voor waterschappen betekent dit dat er meer mogelijkheden komen om bagger met PFAS-gehalten boven de bepalingsgrens toe te passen. Baggerwerkzaamheden die zijn uitgesteld, omdat er vanwege PFAS geen geschikte bestemming voor de baggerspecie kon worden gevonden, kunnen weer worden opgestart als de baggerspecie voldoet aan de nieuwe, verruimde normen. Zo wordt onder andere het toepassen van grond en bagger met lage concentraties PFAS in diepe plassen weer mogelijk gemaakt.

Verruiming normen voor West-Nederland nog onvoldoende

Voor gebieden in het westen van Nederland kan het zijn dat de verruiming van de normen nog onvoldoende is om de problemen rond de afzet van bagger op te lossen. Dit komt doordat in deze gebieden al een hogere achtergrondwaarde van PFAS aanwezig is dan in overige delen van Nederland. De wens van de Unie van Waterschappen om voor het westen een aparte waarde vast te stellen, heeft de minister niet overgenomen. Het ministerie van IenW zal waterschappen die in hun eigen beleid mogelijkheden zien om extra afzetruimte voor baggerslib te creëren wel ondersteunen.

Zorgwekkende stoffen

De waterschappen vinden het belangrijk dat er nu meer ruimte is voor hun baggerwerkzaamheden, maar benadrukken ook dat dit op een verantwoorde manier moet gebeuren en dus met voldoende bescherming voor het milieu en gezondheid. De Unie van Waterschappen pleit dan ook voor een integrale aanpak voor zeer zorgwekkende stoffen, zoals PFAS. De Unie vraagt aandacht voor de ontwikkeling van een algemene methodiek voor opkomende stoffen in grond- en waterbodems en aanvullende onderzoeken naar de effecten van PFAS op de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.

De Unie van Waterschappen informeert de waterschappen nader over de verruiming van de PFAS-normen in een uitgebreidere ledenbrief.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn