Brief IPO VNG UvW aan informateur Tjeenk-Willink

8 april 2021


> Download deze publicatie

Geachte heer Tjeenk Willink,

U bent op zoek naar een coalitie met voldoende onderling vertrouwen en draagvlak om de maatschappelijke opgaven van de komende periode aan te pakken. U beseft ongetwijfeld dat een coalitie in de Tweede Kamer met voldoende draagvlak in de Eerste Kamer daarvoor niet voldoende is. Effectieve probleemoplossing, vergroting van het vertrouwen tussen overheid en burgers en verbetering van de kwaliteit van de uitvoering vraagt om samenwerking met de overheden in het hele land. Wij zijn graag bereid om met een nieuw kabinet samen te werken.

Het kabinet heeft ons nodig als bestuurlijke partners, waarbij het belangrijk is dat er niet alleen aandacht is voor de gezamenlijke ambitie maar ook voor de condities waarbinnen die ambitie moet worden gerealiseerd. We verwachten dat u in uw zoektocht naar een sterke coalitie ook de rol van mede-overheden meeneemt. En daar ook aandacht aan besteedt in uw verslag aan de Kamer.

Een -tijdig- gesprek tijdens de informatie past bij de code interbestuurlijke verhoudingen wordt geadviseerd door de Raad van State en staat in de Kamermotie Özütok, die uitspreekt dat het wenselijk is de decentrale overheden te betrekken bij de voorbereiding op de kabinetsformatie. Het is vooral een mooie kans om te bouwen aan een krachtige overheidscoalitie waarin rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als één overheid werken aan het programma van het nieuwe kabinet.

Onze inzet voor zo’n samenwerking hebben wij als gezamenlijke koepels verwoord in het bijgevoegde pamflet: Krachtig Groen Herstel van Nederland. Wat ons betreft een goede basis voor een krachtige coalitie van de vier
overheden.

Zoals u weet is een onmisbaar onderdeel van onze inzet dat er een herstel plaatsvindt van de scheefgroei in de financiële en bestuurlijke verhoudingen die afgelopen periode is ontstaan. Dit is voor ons een onmisbare diamantharde voorwaarde in het gesprek over nieuwe doelen in onze samenwerking. U leest hierover meer in Krachtig Groen Herstel.

Wij wensen u alle succes in uw opdracht en we schuiven graag snel aan aan de informatietafel

IPO, VNG en Unie van Waterschappen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn