Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten

1 november 2016


> Download pdf

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar onvoldoende om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen en onze ambities waar te maken. Er is dus meer actie nodig. Daarom geven overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten met de Delta-aanpak een stevige impuls aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Er zijn in de afgelopen jaren veel inrichtingsmaatregelen uitgevoerd ten behoeve van de waterkwaliteit. Het 5 Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2014-2017) en eerdere actieprogramma’s leiden tot verbeteringen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft aan dat het oppervlaktewater nu meestal van voldoende kwaliteit is voor veel gebruiksfuncties, zoals de drinkwaterproductie, zwemmen en andere vormen van waterrecreatie. Maar het PBL heeft in de laatste analyse ook geconstateerd dat het huidige maatregelpakket in veel wateren nog onvoldoende is om alle waterkwaliteitsdoelen te halen. De dalende trends voor stikstof en fosfor op meetlocaties in landbouwgebieden over de periode 2011-2014 zetten niet overal door, op sommige plekken stagneert het of is er zelfs sprake van een toename van de concentraties zoals in delen van Noord Nederland.

Op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen is er een verbod in werking op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen. Verder zijn afspraken gemaakt met de glastuinbouw die leiden tot een wettelijke verplichting tot het zuiveren van afvalwater. Op dit moment worden normoverschrijdingen nog regelmatig waargenomen, die incidenteel leiden tot innamestops voor de drinkwatervoorziening. Voor nieuwe stoffen in het water, zoals medicijnresten, zijn er nauwelijks doelen. De verwachting is dat het gebruik en daarmee de aanwezigheid in water van deze stoffen alleen maar zal toenemen door de vergrijzing. Met klimaatverandering neemt het risico op hoge concentraties toe als gevolg van lagere afvoeren.

Ook de opgave voor de zoetwatervoorziening neemt toe door klimaatverandering. Hieraan geeft het Deltaprogramma Zoetwater op nationaal en regionaal niveau een stevige invulling. Wel kan een betere verbinding met waterkwaliteit in sommige gebieden meerwaarde opleveren en vereist de aanpak van verdroging van natuurgebieden aandacht.

Alle partners hechten groot belang aan het realiseren van een goede waterkwaliteit en de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en zijn zich bewust van nieuwe opgaven voor de waterkwaliteit. Met de Delta-aanpak wordt bestuurlijke focus aangebracht in het waterkwaliteitsdossier. Het beperken en tegengaan van nutriënten/mest, gewasbeschermingsmid

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn