Factsheet landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw (LM-GBM)

1 maart 2021


> Download pdf

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming “Gezonde Groei, Duurzame Oogst” (GGDO). Deze nota bevat het gewasbeschermingsbeleid voor de periode 2013 tot 2023. Het doel van het beleid is dat de waterkwaliteit voor gewasbeschermingsmiddelen uiterlijk in 2023 op orde is, zowel voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening als voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater (Kaderrichtlijn Water). In 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen meer plaatsvinden en moet het aantal normoverschrijdingen met 90% zijn afgenomen ten opzichte van 2013. De “Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen” bouwt voort op de GGDO en trekt de reeds bestaande doelstellingen voor beperking van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het watermilieu tot nagenoeg nul in 2030. In het ‘Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten’ staan de hoofdlijnen van de aanpak voor de open teelten beschreven en in het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw de aanpak voor de glastuinbouwsector De evaluatie van de gestelde doelen vindt plaats op basis van monitoringsgegevens van waterbeheerders. Daartoe heeft Deltares in samenwerking met de Unie van Waterschappen en de waterschappen het LM-GBM ontworpen.

Doel meetnet
In het meetnet wordt uitgegaan van vaste meetlocaties en een zoveel mogelijke constante meetstrategie voor de periode van 2014 tot en met 2023. Het doel van het meetnet is om:

1. een beter aannemelijk verband te kunnen leggen tussen het voorkomen van ecologische normoverschrijdingen in oppervlaktewater en het gebruik van specifieke gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse land- en tuinbouw;

2. te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen in de Tweede Nota wat betreft de reductie van het aantal normoverschrijdingen (90% in 2023) worden gerealiseerd en tussentijds de voortgang te monitoren:

3. te kunnen vaststellen of de beleidsdoelstellingen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten en het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw worden gerealiseerd en tussentijds de voortgang te monitoren.

Daarnaast zijn de meetresultaten bruikbaar voor de aanpak van de waterkwaliteitsproblemen met gewasbeschermingsmiddelen in lokale beheersgebieden in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Delta aanpak Waterkwaliteit.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn