Factsheet Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen land- en tuinbouw

1 februari 2022


> Download pdf

Het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LM-GBM) is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2013 samen met de waterschappen en Deltares opgezet naar aanleiding van de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming ‘Gezonde Groei, Duurzame Oogst’. Het LM-GBM zal ook gebruikt worden om de voortgang te meten en vast te stellen of de doelstellingen worden gehaald die voor oppervlaktewater zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Het Uitvoeringsprogramma bevat het gewasbeschermingsbeleid tot 2030 en heeft de volgende doelstellingen voor oppervlaktewater:

  • In 2023 is het aantal normoverschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater met 90% afgenomen ten opzichte van 2013;
  • In 2027 zijn er geen normoverschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater en worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) gehaald;
  • In 2030 vinden er nagenoeg geen emissies vanuit de open teelten plaats van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.

De evaluatie van de gestelde doelen vindt plaats op basis van de monitoringsgegevens van de waterbeheerders.