Meetnet Nutriënten Landbouw toestand en trends t/m 2019

4 januari 2021


> Download pdf

Deze memo bevat de jaarlijkse update van de meetresultaten, de toestand en de trend t/m 2019 van de concentraties N- en P-totaal op de meetlocaties van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over het meetnet verschijnt eens in de 4 jaar.

Uit de resultaten van het MNLSO komt naar voren dat de waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren aan het verbeteren is, maar dat er in de periode 2016 t/m 2019 tussen 45-60 procent van de meetlocaties nog niet aan de waterschapsnorm voor N-totaal of P-totaal wordt voldaan. De resultaten verschillen van jaar tot jaar. In de jaren 2016 en 2018 voldoet voor N-totaal bijvoorbeeld slechts 38-48 procent van de meetlocaties aan de waterschapsnorm en in 2017 en 2019 juist weer 55- 61 procent. Het is daarom waardevol ook de trends over meerdere jaren te beschouwen.

De neerwaartse trends in de nutriëntenconcentraties in landbouwgebieden handhaven zich als we de meetgegevens van 2019 meenemen. Voor N-totaal geldt dit zowel landelijk als voor alle 3 de individuele hoofdgrondsoorten (klei, veen, zand) en de vijf stroomgebieden (Maas, RijnNoord/Nedereems, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde).

De P-totaal concentratie blijft landelijk neerwaarts, maar in de stroomgebieden Schelde en Maas is sinds 2010 een opwaartse trend zichtbaar. In Rijn-West en Rijn-Noord/Nedereems is de concentratie P-totaal in de laatste jaren vrijwel constant, terwijl de trend blijft dalen in Rijn-Oost. Als de trends per bodemtype worden beschouwd, zien we dat de trend voor P-totaal concentraties in het kleigebied gelijk blijft, terwijl de concentraties P-totaal in het veen- en zandgebied blijven dalen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn