Meetnet Nutriënten Landbouw toestand en trends tot en met 2019

4 januari 2021


> Download pdf

Deze memo bevat de jaarlijkse update van de meetresultaten, de toestand en de trend t/m 2019 van de concentraties N- en P-totaal op de meetlocaties van het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO). Een uitgebreide en gedetailleerde rapportage over het meetnet verschijnt eens in de vier jaar, de meest recente is vorig jaar gepubliceerd: Buijs et al. (2020).

Uit de resultaten van het MNLSO komt naar voren dat de waterkwaliteit in de landbouw specifieke wateren aan het verbeteren is, maar dat er in de periode 2016 t/m 2019 tussen 45-60% van de meetlocaties nog niet aan de waterschapsnorm voor N-totaal of P-totaal wordt voldaan. De resultaten verschillen van jaar tot jaar. In de jaren 2016 en 2018 voldoet voor N-totaal bijvoorbeeld slechts 38-48% van de meetlocaties aan de waterschapsnorm en in 2017 en 2019 juist weer 55- 61%. Het is daarom waardevol ook de trends over meerdere jaren te beschouwen.

De neerwaartse trends in de nutriëntenconcentraties in landbouwgebieden handhaven zich als we de meetgegevens van 2019 meenemen. Voor N-totaal geldt dit zowel landelijk als voor alle drie de individuele hoofdgrondsoorten (klei, veen, zand) en de vijf stroomgebieden (Maas, RijnNoord/Nedereems, Rijn-Oost, Rijn-West en Schelde).

De P-totaal concentratie blijft landelijk neerwaarts, maar in de stroomgebieden Schelde en Maas is sinds 2010 een opwaartse trend zichtbaar. In Rijn-West en Rijn-Noord/Nedereems is de concentratie P-totaal in de laatste jaren vrijwel constant, terwijl de trend blijft dalen in Rijn-Oost. Als de trends per bodemtype worden beschouwd, zien we dat de trend voor P-totaal concentraties in het kleigebied gelijk blijft, terwijl de concentraties P-totaal in het veen- en zandgebied blijven dalen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn