Nationale Omgevingsvisie

3 maart 2021


> Download pdf

Bij de uitvoering van de NOVI spelen medeoverheden een hele belangrijke rol. Op 3 maart ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en minister Ollongren namens het Rijk met elkaar Samenwerkingsafspraken bij de NOVI. Met de ondertekening onderschrijven de overheden de ambities en principes uit de NOVI en spreken ze af deze gezamenlijk – als één overheid – uit te voeren.