Position paper gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027

1 november 2019


> Download deze publicatie

Dit document dient als nadere uitwerking van de Position Paper GLB uit 2018. Gelet op:

  • Het vertraagde besluitvormingsproces in Brussel inzake het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en het gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB);
  • De daardoor vertraagde uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan (NSP);
  • En de voorziene transitieperiode tussen het huidige en het nieuwe GLB, is er behoefte om een aantal zaken omtrent de positie van de waterschappen nader uit te werken dan wel bij te stellen. Deze position paper is het bestuurlijke standpunt van de waterschappen richting overheden en maatschappelijke organisaties.

GLB en duurzaam waterbeheer
Duurzaam waterbeheer is van essentieel belang voor een competitieve en duurzame Europese landbouwsector. Het GLB kan in belangrijke mate bijdragen aan het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en aan maatregelen op het vlak van klimaat1 , de bodemkwaliteit en de aan water-gerelateerde biodiversiteit. Het ondersteunen van de (verdere) transitie naar kringlooplandbouw met het toekomstige GLB kan op steun van de waterschappen rekenen, daar waar het bijdraagt aan het behalen van de doelen op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit.

Integraal NSP
De waterschappen staan achter de aanpak om een integraal NSP op te stellen. De waterschappen zijn betrokken bij het totstandkomingsproces zowel als belanghebbende en ook als potentieel co-financier zoals in het huidige GLB al het geval is. Hoe deze cofinanciering er uit komt te zien, zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden die het NSP uiteindelijk biedt om aan de landbouw-gerelateerde waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven van de waterschappen invulling te geven. Voor de waterschappen is het van belang dat het NSP bijdraagt aan de implementatie van EU en nationale regels omtrent de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsopgave die de landbouw heeft. Dit betreft maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, het EU gewasbeschermingsbeleid en de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. Naast waterkwaliteit bevatten deze kaders onder meer maatregelen ter verhoging van (zoet)waterbeschikbaarheid, om de toenemende verzilting tegen te gaan, de water gerelateerde bodemkwaliteit te verbeteren, het beperken van veenafbraak en bodemdaling en de water gerelateerde biodiversiteit. Bovendien zullen deze maatregelen in het kader van klimaatmitigatie en -adaptatie, tevens voor de transitie naar een duurzamere, kringlooplandbouw van belang zijn.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn