Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer

2 januari 2020


> Download pdf

Handelingsperspectieven om het stedelijk waterbeheer doelmatig en omgevingsgericht in te vullen met effectief gebruik van juridische instrumenten.

Het Bestuursakkoord Water daagt gemeenten en waterschappen uit om vanuit een gezamenlijke  verantwoordelijkheid vraagstukken in de waterketen op te lossen. Kosteneffectiviteit van investeringen  en efficiëntie in uitvoering staan voorop. De komende jaren zal de werkwijze ingrijpend veranderen.  Dat kost tijd, vraagt lef en is in de kern mensenwerk. Deze brochure gaat in op het “denken” en “doen” in het stedelijk waterbeheer. Vanuit goede  voorbeelden is een algemeen denkraam voor een nieuwe aanpak en werkwijze opgesteld, bedoeld als  handvat. Het denkraam heeft drie belangrijke kenmerken.  

Ten eerste richten we ons op bewustwording: Ongemerkt werken we vanuit normen en dogma’s. We lossen problemen sectoraal op, compenseren op lokale schaal of gaan uit van een standaard behoefte aan waterberging per hectare. Deze normen en dogma’s zullen we eerst moeten herkennen, voordat  we ze los kunnen laten en de maatschappelijke doelen weer centraal stellen.

Het tweede kenmerk is denken vanuit gezamenlijke doelen: In het stedelijk waterbeheer wordt vaker ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals aandacht voor duurzaamheid, actief  burgerschap, samenhangend optreden door overheden, klimaatverandering etc. Er is een omslag nodig  van het uitwerken van normen en regels naar het centraal stellen van maatschappelijke doelen. Die doelen kunnen ook buiten het gebied van stedelijk waterbeheer liggen, denk aan ruimtelijke kwaliteit en stadsontwikkeling. En het gaat niet alleen om doelen van overheden, maar ook om doelen van  bewoners en bedrijven voor de inrichting van de leefomgeving.

Als laatste wil het denkraam handelingsperspectief bieden: Zaken veranderen alleen als we zaken  anders dóén. Wij allen bestuurder, beleidsmedewerker en inhoudelijk deskundige kunnen het verschil  maken. Door maatschappelijk nut centraal te stellen, door maatwerk de ruimte te geven en door elkaar  op te zoeken en samen te ontdekken.

Wij hopen dat de bespiegelingen in deze brochure en de handvatten die worden aangereikt u inspireren  een volgende stap te zetten in doelmatig stedelijk waterbeheer.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn