Rapport: ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’

3 september 2020

Op 3 september kwam de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) met het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’. De bodemdaling in veenweidegebieden hangt voor een groot deel samen met het peilbeheer en staat bij de waterschappen al geruime tijd vol in de aandacht.

De afgelopen jaren heeft het Klimaatakkoord de aanpak van bodemdaling in veengebieden in een stroomversnelling gebracht. Voor waterschappen is de problematiek breder dan het effect op klimaatverandering. De Unie van Waterschappen is daarom blij met de brede aandacht die het advies van de Rli heeft voor het tegengaan van bodemdaling.

Ruimtelijke plannen

Waterschappen signaleren dat het steeds minder vanzelfsprekend is dat elke landgebruiksfunctie op elke plek via het waterbeheer gefaciliteerd kan worden. Hier ligt een belangrijke rol voor de andere overheden die de functies toekennen via ruimtelijke plannen. De waterschappen gaan graag met andere belanghebbenden, waaronder grondeigenaren en gebruikers, in gesprek over hun ambities met het veenweidegebied en het waterbeheer dat daar optimaal aan bijdraagt.

Veenweidegebied

De Unie vindt het belangrijk dat het gesprek over de aanpak van bodemdaling met alle betrokken partijen wordt gevoerd. Meestal zijn de waterschappen in staat om met technische maatregelen het landgebruik in een gebied mogelijk te maken. Maar door bodemdaling, droogte en klimaatverandering is het belangrijk om als maatschappij te bepalen wat het ons waard is om het veenweidegebied te kunnen blijven gebruiken voor de functies de we voor ogen hebben. Bovendien is veenafbraak niet de enige oorzaak van bodemdaling. Waterschappen gaan dit gesprek graag aan.

Regionale aanpak

Wel is het volgens de Unie belangrijk om daarbij aan te sluiten bij de processen die er in verschillende veenweidegebieden al lopen. Momenteel werken de samenwerkende overheden bijvoorbeeld aan de emissiereductie van 1 Mton CO2-eq door veenafbraak tegen te gaan. Ook maken waterschappen in hun eigen beheergebieden al werk van het tegengaan van bodemdaling, door waar mogelijk het peilbeheer aan te passen. Het is daarom belangrijk om niet alleen vanuit het Rijk te sturen op het remmen van bodemdaling, maar om juist ook de regionale aanpak die in veel gebieden al gestart is zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vervolg

Bodemdaling is ook op nationaal niveau een belangrijk thema in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de uitwerking van landbouw en landgebruik onder het Klimaatakkoord. Met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt de Unie van Waterschappen samen met provincies en gemeenten aan de uitvoering van de afspraken en plannen. De Unie zal het Rli-advies nader bestuderen en bespreken met de waterschappen.

Lees het volledige Rli-advies

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn