Verbetering realisatiegraad waterschapsinvesteringen

28 september 2020

De waterschappen willen het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde investeringsuitgaven verkleinen. Daarom wisselen zij sinds begin 2020 kennis, ervaringen en ambities rond dit thema uit in een gezamenlijke leerkring. De resultaten van de leerkring zijn op 28 september gepubliceerd.

Al jaren schommelt de gemiddelde realisatiegraad van de investeringsuitgaven – de mate waarin de begrote uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan – rond de 75%. Dat blijkt uit de jaarlijkse bedrijfsvergelijking van de waterschappen.

“Een realisatiegraad van 75% betekent dat een kwart van de geraamde investeringsuitgaven uiteindelijk niet in de geplande periode wordt gedaan”, legt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, uit. “Dat mag dan in lijn zijn met andere publieke organisaties, maar is onbevredigend voor een sector die permanent op zoek is naar het beter inrichten en uitvoeren van haar taken. De waterschappen willen graag verbeteren. Ook voor het vertrouwen in onze sector en de legitimatie van de waterschapstarieven streven we naar een hogere realisatiegraad.”

Gouden regels

Eind 2019 en begin 2020 hebben waterschappers met financiële en/of projectmanagementexpertise vanuit het hele land gewerkt aan een overzicht van mogelijke verbetermaatregelen. Om zo de achterliggende factoren van de realisatiegraad te doorgronden en kansen voor verbetering te vinden. Op basis van de ervaringen van de waterschappen identificeerden zij vanuit verschillende invalshoeken een aantal ‘gouden regels’. In een aantal bijeenkomsten zijn praktijkvoorbeelden gedeeld waarin die regels al worden toegepast. De gouden regels zijn uiteindelijk vertaald naar een ‘next-level’-werkwijze die ter inspiratie is opgenomen in de eindpublicatie.

Interne en externe factoren

Uit de leerkring blijkt dat de factoren voor het achterblijven van de realisatie deels buiten het directe handelingsperspectief van de waterschappen liggen. Zoals de (toegenomen) complexiteit in de omgeving en afstemming van projecten die samen met andere partijen worden uitgevoerd. Ook zijn er factoren waar de waterschappen wel invloed op hebben, zoals de eigen planning en de aansturing van de investeringsprojecten.

De geleerde lessen sluiten aan bij zowel de interne als de externe factoren: van het inbouwen van verkenningsfasen en stakeholderanalyses tot werkvormen voor continue herijking van complexe projecten.

Gereedschapskist

De publicatie is in eerste instantie bedoeld als inspirerende gereedschapskist voor alle collega’s bij de waterschappen. Het idee is dat iedereen er lessen of goed voorbeelden uit kan halen die passen bij de eigen lokale omstandigheden en ambities, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de zelfscan in de publicatie. Ook lezers buiten de waterschapssector zijn van harte uitgenodigd om zich te laten inspireren door de gouden regels en goede voorbeelden die tijdens de leerkring tussen de waterschappen zijn gedeeld.

Publicatie Leerkring Realisatiegraad Investeringsuitgaven 2020

Jaarlijkse bedrijfsvergelijkingen

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn