Staat van Ons Water 2019: uitvoering stroomgebiedbeheerplannen op schema

22 mei 2020

De uitvoering van de meeste gebiedsgerichte maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 ligt grotendeels op schema. In deze uitvoeringsperiode zijn inmiddels onder meer 700 kilometer natuurvriendelijke oevers en bijna 200 vispassages aangelegd. Dat en meer staat in de Staat van Ons Water 2019.

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het is een gezamenlijke rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Aan bod komen thema’s als waterveiligheid, klimaat, waterkwaliteit, waterketen en beleid en financiën.

Bekijk de Staat van Ons Water 2019

Stroomgebiedbeheerplannen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht alle lidstaten om zesjarenplannen te maken om de waterkwaliteit te verbeteren. In Nederland stellen waterschappen, provincies en het Rijk deze plannen samen op, dit zijn de stroomgebiedbeheerplannen. Naast de waterkwaliteitsdoelen (die door de provincies worden vastgesteld) bestaan de plannen uit lange lijsten maatregelen. Sommige maatregelen worden door waterschappen genomen, zoals de herinrichting van watergangen en vistrappen.

Grafiek uit de Staat van Ons Water 2019

Oude IJssel

Stuwen, dammen en gemalen hinderen de migratie van vissen. De aanleg van een vispassage zorgt ervoor dat vissen op die plek de barrière kunnen passeren. Vissen trekken namelijk van de ene naar de andere plek om zich voort te planten, om voedsel te vinden of om op te groeien. Met de afronding van de vispassage bij Doesburg in september 2019 is bijvoorbeeld het laatste obstakel in het stroomgebied van de Oude IJssel weggenomen. Vissen kunnen nu ongehinderd naar gebieden tot in Duitsland zwemmen. De Waterinnovatieprijs in de categorie Digitale Transformatie werd eind 2019 dan ook toegekend aan de innovatieve Smart Vislift.

Stikstof- en PFAS-problematiek

De uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen verloopt minder snel dan in de vorige periode. Dit vraagt aandacht in 2020 en 2021. De KRW-jaarrapportage over de maatregelen van Rijkswaterstaat laat zien dat de uitvoering in 2019 hinder ondervond van de stikstof- en PFAS-problematiek. Dit geldt ook voor de waterschappen. Daarom is een beperkte bijstelling van de prognose voor eind 2021 nodig.

Vervolg na 2021

Alle partijen werken momenteel al weer hard aan het opstellen van de derde ronde stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. De agrarische sector werkt op basis van vrijwilligheid aan een Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn