Stemming Eerste Kamer over Omgevingswet uitgesteld

15 januari 2021

Op 13 januari debatteerde de Eerste Kamer met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Koninklijk Besluit (KB) voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Waterschappen willen graag duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding van deze wet. Helaas is de stemming hierover in de Eerste Kamer uitgesteld. De val van het kabinet geeft nu nog meer onzekerheid.

Het KB is het sluitstuk van de behandeling van het wettelijk stelsel Omgevingswet. Het KB wordt zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer behandeld. Alleen na instemming van beide Kamers kan de Omgevingswet in werking treden. Het is nog niet bekend wanneer het debat in de Eerste Kamer verder gaat, en wat de val van het kabinet op 15 januari betekent voor dit onderwerp.

Zorgvuldige behandeling

Minister Ollongren hecht veel waarde aan een zorgvuldige behandeling van het ontwerp-KB in het parlement en benadrukte in het debat dat ze alle inhoudelijke vragen van de Eerste Kamer zorgvuldig wil beantwoorden. De waterschappen hebben er net als de minister, IPO en VNG vertrouwen in dat de Omgevingswet op een zorgvuldige en verantwoorde manier kan ingaan op 1 januari 2022, op voorwaarde van een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Duidelijkheid

Voor waterschappen is het van belang dat er duidelijkheid komt over de datum van inwerkingtreding, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn allemaal bezig met de implementatie van de wet en met het aansluiten op, vullen van en leren werken met het DSO.

Proces

Het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2022, ligt momenteel voor bij het parlement: de Eerste en Tweede Kamer. Daar moet het nog verder worden behandeld. Als zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord gaan, zal het KB worden aangeboden aan de Koning. Na ondertekening zal de Omgevingswet definitief op 1 januari 2022 ingaan.

Val van het kabinet

Omdat het kabinet op 15 januari is gevallen, beslist het parlement volgende week welke onderwerpen zij niet meer wil of gaat behandelen. Die onderwerpen worden controversieel verklaard en worden pas weer in behandeling genomen als er een nieuwe regering is.

Meer informatie

> Beantwoording vragen Eerste Kamer over implementatie en ontwerp-KB Omgevingswet
> Beantwoording vragen Tweede Kamer over implementatie en ontwerp-KB Omgevingswet
> Kamerbrief over voorhangprocedure Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn