Stikstofplannen kabinet bieden gewenste ruimte voor bouw

13 oktober 2020

Op 13 oktober heeft het kabinet een voorstel voor de Stikstofwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij presenteert het kabinet een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om de stikstofneerslag terug te dringen. De Unie van Waterschappen is blij dat deze structurele stikstofaanpak ruimte biedt voor activiteiten in de waterbouw.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “In het wetsvoorstel regelt het kabinet dat natuurherstel een resultaatsverplichting wordt. De Unie van Waterschappen heeft hier in het voortraject stevig voor gepleit. Hoe beter het natuurherstel immers is geborgd, hoe steviger het stelsel van vergunningverlening. Hierbij voorkomen we dezelfde fout te maken als bij het vorige stelsel (de Programma-aanpak Stikstof – PAS) waarbij door onvoldoende toezicht op het natuurherstel de ruimte voor bouw onwettig werd.”

Vrijstelling bouw

Ook wil het kabinet dat de bouwsector voor tijdelijke emissies een vrijstelling kan krijgen van de verplichting om een stikstofvergunning aan te vragen. In ruil daarvoor moet een geborgd pakket aan (bron)maatregelen worden genomen. Daaronder valt het terugbrengen van de uitstoot door verbrandingsmotoren. Het kabinet kiest ervoor om de aanbeveling van Remkes te volgen en álle bouwactiviteiten vrij te stellen. Als de behandeling van het wetsvoorstel volgens planning verloopt, treedt de wet (en daarmee de vrijstelling voor de grond- weg en waterbouw – GWW) in het voorjaar in werking.

Groen uit de crisis

Schoonman: “De Unie van Waterschappen heeft zich hier hard voor ingezet, omdat de bouw slechts 0,6% bijdraagt aan de stikstofdepositie in Nederland. Dit tegenover het grote belang van waterveiligheid, maatregelen voor klimaatadaptatie en het bouwen aan de energietransitie. Bovendien dragen de waterschappen met een investeringsbudget van 1,7 miljard per jaar substantieel bij aan het economisch herstel.”

Gebiedsgerichte aanpak

Alle maatregelen voor natuurherstel lopen via de zogenaamde Gebiedsgerichte aanpak. Waterschappen worden in de regio’s uitgenodigd om hun expertise en opgaven in te brengen in de gebiedsgerichte aanpak. Zo gaan stikstofvermindering en natuurherstel hand-in-hand met andere grote opgaven zoals klimaatadaptatie, veenweide en kringlooplandbouw. De Unie van Waterschappen houdt de waterschappen op de hoogte van de nadere invulling van de gepresenteerde maatregelen.

‘Tandje bij voor natuurherstel’

Schoonman: “Nu moeten we als gezamenlijke overheden de ambities waar gaan maken. Hierbij geldt dat we bereid moeten zijn om bij te sturen wanneer de inspanningen toch niet voldoende blijken. Dit laatste is essentieel om de fouten van de PAS te voorkomen en de juridische houdbaarheid te borgen. Daarbij kan er nog wel een tandje bij voor wat betreft de ambities voor natuurherstel.”

Zie ook: Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor de bouw

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn