Terugblik ledenvergadering 9 oktober

15 oktober 2020

Op 9 oktober vond de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen plaats, net als de vorige 2 keren digitaal. De belangrijkste onderwerpen op een rij.

Geborgde zetels

De Unie van Waterschappen organiseerde rond de zomer 5 digitale bijeenkomsten voor waterschapsbestuurders. Ongeveer 300 algemeen en dagelijks bestuursleden hebben daar met elkaar gesproken over het rapport ‘Geborgd gewogen. Advies over geborgde zetels in waterschapsbesturen’ van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen.

De ledenvergadering is blij met het verloop en de opbrengsten van deze bijeenkomst en stelde de brief hierover aan minister Van Nieuwenhuizen vast. In deze brief vraagt de Unie de minister om de verschillende gezichtspunten te betrekken bij de verdere besluitvorming over het rapport van de adviescommissie.

Werken aan biodiversiteit

De waterschappen zullen zich de komende jaren actief gaan inzetten om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Als gezamenlijk startpunt hiervoor heeft de ledenvergadering een position paper vastgesteld waarin de relatie tussen de waterschapstaken en de biodiversiteit in het beheergebied centraal staat. Het biedt een kader voor natuurinclusief waterbeheer: de natuur versterken, negatieve impact erop vermijden of – als dat onmogelijk is – compenseren. Om de gezamenlijke inzet te bekrachtigen ondertekent de Unie van Waterschappen op 13 november het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tijdens een online seminar.

Overige onderwerpen

Verder ging de ledenvergadering akkoord met:

  • de Uniebegroting voor 2021;
  • het aangaan van een nieuw accountantscontract;
  • de verdelingssystematiek ‘Route 35’ in het kader van de Regionale Energiestrategieën;
  • de Samenwerkingsafspraken NOVI die door de waterschappen, het Rijk, IPO en VNG zijn vormgegeven om het samenwerken aan de Nationale Omgevingsvisie in de praktijk vorm te geven.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn