Terugblik op commissie Waterkeringen van 6 november

16 november 2020

Op 6 november kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) weer bij elkaar. Er werd onder meer gesproken over de subsidieregeling en het ontwerpprogramma van het HWBP. Een samenvatting.

Opvolging subsidieregeling HWBP

Vorige jaar is de subsidieregeling HWBP geëvalueerd. Daar kwamen diverse verbeterpunten uit die nu worden uitgewerkt tot verbetervoorstellen. De commissie behandelt deze voorstellen in de volgende vergadering. Vandaag geeft de commissie enkele kansen en pijnpunten mee. De commissie wijst bijvoorbeeld op het risico van meer bureaucratie bij enkele varianten. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het benutten van de eigen kennis ten opzichte van externe adviesbureaus.

Ontwerpprogramma HWBP

Eind augustus hebben de waterschappen een Ontwerpprogramma HWBP voor 2022-2027 ter consultatie ontvangen. De waterschappen reageren hier collectief op met een brief vanuit de Unie. De commissie wil graag een positievere brief dan in de vergadering voorligt. De waterschappen gaan akkoord met de programmering, maar niet met de financiële dekking ervan.

De waterschappen zijn wel solidair met elkaar om te zoeken naar een oplossing. Ze willen de tekorten uit 2024 en 2025 binnen de alliantie delen. Dus 50% komt vanuit het Rijk en 50% vanuit de waterschappen. Dit wordt geregeld in de volgende kadernota van voorjaar 2021. De CWK vindt het ongewenst om projecten op pauze te zetten als er onvoldoende middelen in kas zijn.

Piping

De CWK heeft ingestemd met de afronding van de Projectoverstijgende Verkenning Piping. De bijbehorende documenten worden vastgesteld. Ook wordt ingestemd met de resultaten uit de consequentieanalyse en de voorgestelde manier van implementeren.

De CWK ziet graag dat nieuwe inzichten worden meegenomen, maar ook dat lopende HWBP-projecten hier niet teveel mee belast worden vanwege de tijdsdruk op het programma. Hetzelfde geldt voor de beoordeling. Waterschappen kunnen de inzichten meenemen in het beheerdersoordeel.

Verder wordt opgemerkt dat piping afhankelijk is van de ondergrond en dat daarom het monitoren van hoogwater ook zo belangrijk is.

Overige onderwerpen

  • De CWK is blij met het proces voor de inzet van de Unie van Waterschappen in aanloop naar een nieuw Kabinet. De commissie roept op de grote opgave voor waterveiligheid te blijven benoemen. De druk op het Deltafonds is groot. Dat mag niet ten koste gaan van ons Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • De CWK heeft in januari een extra vergadering over de Visie Waterveiligheid. Diverse leden missen een aantal onderwerpen in de visie. Ook is er discussie over de aanvliegroute van de visie: de dijken of de omgeving?
  • De CWK stemt in met het nieuwe draaiboek dat bij de lopende Landelijke Beoordelingsronde hoort.
  • Tot slot wordt de strategische samenwerking van water- en netwerkbeheerders toegelicht. De CWK stemt in om gezamenlijk 100.000 euro bij te dragen. De CWK ziet graag meer geborgd dat de hele branche meedoet, naast de partijen die aan tafel zitten.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn