Terugblik op de commissie Waterkeringen

16 oktober 2020

De Commissie Waterkeringen (CWK) is weer bij elkaar geweest. Er werd onder meer gesproken over ketenanalyse, over de landelijke beoordeling en over het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een samenvatting.

Ketenanalyse

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft samen met de waterschappen een onderzoek gedaan naar de hele waterveiligheidsketen (beoordeling, versterking, zorgplicht). De CWK heeft ermee ingestemd om op korte termijn (tot 2023) bij de inzet van de waterschappen te focussen op het centraal zetten van de zorgplicht in de keten. Bij de uitwerking hiervan leveren we als waterschappen een bijdrage.

Daarnaast is ook afgesproken om aan te sluiten op de voorbereidingsfase van de evaluatie van de Waterwet zodra die gaat lopen.

Landelijke beoordeling

De voorzitter van de CWK, Hetty Klavers, heeft een ronde langs de waterschappen gedaan om de huidige beoordelingsronde te bespreken. Dat deed ze onder meer vanwege de zorgen die de minister van IenW hierover eerder heeft geuit: de beoordeling ligt niet op schema. Uit de ronde van Klavers bleek dat veel waterschappen op tijd klaar zijn met de beoordelingsronde, maar dat enkele waterschappen moeite hebben om de planning te halen.

De Unie van Waterschappen gaat een eigen samenvatting maken. Dat gebeurt in de vorm van een landelijk beeld van alle beoordelingen met aandacht voor regionale verschillen. Klavers roept de waterschappen op om elkaar te helpen bij de beoordeling, om elkaar niet te verrassen en om de eigen vakbekwame medewerkers te koesteren.

Adviescollege van Rijksadviseurs Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Adviescollege van Rijksadviseurs Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft een advies uitgebracht over de ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De CWK ziet kansen om naast de dijkversterking ook de locatie substantieel mooier achter te laten. Wel is de commissie verdeeld over de rol van de waterschappen bij ruimtelijke inpassing versus ruimtelijke ontwikkelingen. Dit moet worden besproken bij de Visie Waterveiligheid. De commissie verzoekt om een opmerking te maken naar de provincies. Zij hebben immers ook een grote rol bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De minister van IenW is akkoord met het aanpassen van de subsidieregeling voor indexering van de subsidiebedragen voor de verkennings- en planuitwerkingsfase per 1 april 2021 voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ze bundelt dan een aantal zaken tegelijk.

Het ontwerp-Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027 ligt bij de waterschappen. In korte tijd zijn er veel middelen nodig voor de uitvoering van projecten in 2024-2025. De krapte in middelen die ontstaat komt door het naar achteren schuiven van projecten, maar ook doordat projecten duurder worden. De budgetten zijn in die jaren niet toereikend.

Er is draagvlak om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Er zijn enkele oplossingsrichtingen besproken. Gezien de huidige rentestand is voorfinanciering een oplossing op de korte termijn. De CWK roept waterschappen op om de tijd te nemen voor een solide oplossing.

Eisse Luitjens, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest en tevens lid van het Programmabestuur HWBP, zegt dat in het Programmabestuur is geconstateerd dat de alliantie (de waterschappen en Rijkswaterstaat) moet nadenken over het systeem dat we nu gebruiken voor het programma. Het verschuiven van mijlpalen heeft invloed op de financiële reeksen en dat is niet goed voor het totaal. Op 2 november wordt verder gesproken over hoe we samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit wordt ambtelijk nog verder voorbereid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn