Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 15 september

21 september 2021

Op 15 september kwam de Commissie Waterkeringen (CWK) weer bij elkaar. Er werd onder meer gesproken over het Waterveiligheidsportaal en over het HWBP-ontwerpprogramma 2023-2034. En natuurlijk kwam het hoogwater in Limburg aan de orde. Een samenvatting.

Hoogwater Limburg en beleidstafel hoogwater en klimaatadaptatie

In juli had Limburg te maken met hoogwater. De grote hoeveelheden water hebben gezorgd voor spannende situaties. Gelukkig hebben de dijken het gehouden, dankzij alle inspanningen. Waterschap Limburg is hard bezig met de herstelwerkzaamheden. Het waterschap heeft veel profijt gehad van de hulp van andere waterschappen om de gevolgen van het hoogwater te beperken. Er wordt nu onder meer een systeemevaluatie uitgevoerd. Ook op landelijk niveau wordt er geëvalueerd: hoe functioneerde het waterschapshulpteam? En hoe was de coördinatie door de Unie van Waterschappen?

De leden van de CWK hebben aandachtspunten voor de beleidstafel en de evaluaties aangedragen. De Unie brengt die op de betreffende tafels in. De CWK pleit ervoor de crisis aan te grijpen om de noodzaak van ons werk te benadrukken en duidelijk aan te geven wat we nodig hebben om onze taak te blijven doen, gezien de klimaatverandering.

Het verhaal van de beoordelingen van primaire keringen

De Unie heeft een eerste opzet gemaakt voor een verhaal over de ervaringen en resultaten van de eerste landelijke beoordelingsronde van primaire keringen. Deze opzet heeft de goede richting. Doelgroepen zijn het Algemeen Bestuur van de waterschappen en de geïnteresseerde leek. Er zijn suggesties gedaan om bepaalde onderdelen scherper aan te zetten. Denk aan actualiteiten, beoordelen als integraal onderdeel van de waterveiligheidsketen, Rijkswaterstaat als medebeheerder, en reële verwachtingen voor het vervolg. Als alle beoordelingen volgend jaar klaar zijn, wordt het verhaal afgemaakt.

Evaluatie trajectaanpak en ingangstoets Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

De waterschappen erkennen het nut van de handreiking trajectaanpak. Het is in het eigen belang om de trajectaanpak toe te passen om beslagen ten ijs te komen voor de versterkingsopgave. Daarom volstaat een facultatief karakter van de handreiking. De CWK stemt in met de gevraagde besluiten om te blijven leren en de relatie trajectaanpak en ingangstoets te versterken.

Scope en opdrachtgeverschap Waterveiligheidsportaal

Het Waterveiligheidsportaal is een dashboard met de stand van zaken van de beoordeling van de primaire waterkeringen. De CWK stemt in met het volgende voorstel:
• De scope van het Waterveiligheidsportaal wordt bevroren,
• Het Financiersoverleg wordt formeel opdrachtgever en de programmadirectie HWBP operationeel opdrachtgever
• De programmadirectie krijgt 1 fte extra capaciteit krijgt om die rol te vervullen.
Voordat er een besluit wordt voorgelegd voor het vervolg, wil de CWK eerst een evaluatie van inhoud, financiering en governance.

HWBP ontwerpprogramma 2023-2034 en halfjaarrapportage HWBP

De CWK is geschrokken van de grote wijzigingen in het ontwerpprogramma HWBP. De commissie realiseert zich dat wat je doet in de projecten effect heeft op programmaniveau. Het alliantiebelang moet daarom prominenter aanwezig zijn bij besluiten binnen een waterschap. Verder pleit de CWK voor betere informatievoorziening en betere lobby richting Den Haag en eigen Algemeen Bestuur als er kaders worden gesteld die het versterken van waterkeringen in de weg zitten. Het grootste probleem is namelijk niet de stabiliteit en voorspelbaarheid, maar de jaarlijkse productie van versterkingen.

Overige besluiten

De CWK stemt in met het prototype Toetskader Emissieloos bouwen. Hiermee gaat de programmadirectie HWBP toetsen welke kosten subsidiabel zijn wanneer emissieloos materieel wordt ingezet bij een dijkversterking. Door middel van praktijkervaring wordt het prototype in 2022 ontwikkeld tot een standaard toetskader. De CWK stemt in met de zienswijze op het Nationaal Waterprogramma met de aanvulling dat meerlaagsveiligheid meer aandacht nodig heeft.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn