Terugblik op de Commissie Waterkeringen van 3 en 4 maart

13 maart 2020

Op 3 en 4 maart 2020 vond de Commissie Waterkeringen (CWK) plaats. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Visie Waterveiligheid

De Commissie heeft ingestemd met het opstellen van een Visie Waterveiligheid door de Unie van Waterschappen. Veel leden hadden belangstelling voor de stuurgroep en gaven aandachtspunten mee voor de uitwerking. De voorzitter concludeerde dat we wel focus aanbrengen. We starten vanuit waterveiligheid, maar geven wel aan hoe zich dat verhoudt tot andere werkvelden en hoe ze met elkaar vervlechten.

Evaluatie subsidieregeling

In de vorige Commissie Waterkeringen is de Evaluatie Subsidieregeling gepresenteerd. In deze vergadering bespreken we de punten die de waterschappen belangrijk vinden voor de reactie van het Kabinet op de Evaluatie als zij deze naar de Tweede Kamer sturen. De waterschappen herkennen zich in de evaluatie, maar zien wel dat aanscherping nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van de subsidiëring van de risico’s. De CWK sluit niet uit dat de regeling daarvoor aangepast moet worden. Verder vinden we de projectgebonden bijdragen belangrijk en zien we kansen om de regeling doelmatiger te maken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Patrick Gaynor, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe vertelde over de problematiek van de thermisch gereinigde grond bij de Westdijk van het waterschap. Deze grond voldoet niet aan de kwaliteitseisen en moet worden vervangen. Mogelijk doet Vallei en Veluwe een beroep op de hardheidclausule van de subsidieregeling. De aannemer wordt ook aansprakelijk gesteld.

De Commissie heeft ingestemd met de hoofdlijnen uit de programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit voor 4 jaar. De Commissie vraagt aandacht voor de relatie tussen ‘duurzaamheid’ en ‘sober en doelmatig’. Laat het een ondersteuning zijn voor waar de waterschappen mee bezig zijn, en geen groots nieuw programma. Stel vroeg de criteria vast voor de evaluatie. Binnenkort wordt de aanpak nog besproken met de ambtelijke opdrachtgevers HWBP.

De Commissie heeft ingestemd met een Bezwarencommissie bij geschillen bij de subsidiebeschikkingen. Beroep blijft uiteraard mogelijk. Er komt een open procedure voor benoeming van de leden.

De Commissie heeft punten aangedragen voor de Kadernota voor de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2033:

  • Stabiliteit en voorspelbaarheid van de ramingen,
  • Hoe bij te sturen bij overprogrammering,
  • Omgang met voorfinanciering, partieel versterken,
  • Uitwisselen vermeden dijkversterkingskosten door bijvoorbeeld rivierverruimingsmaatregelen,
  • Meekoppelkansen,
  • Het programmeren op basis van urgentie met gegevens uit het project Veiligheid Nederland in Kaart.

Er wordt een extra CWK gepland voor bestuurlijke bespreking van de kadernota.

Overige onderwerpen

Joost Buntsma, directeur bij Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, heeft de CWK-leden toelichting gegeven over de thema’s die de STOWA ter hand neemt. Ook vertelde hij hoe de STOWA werkt in haar vraaggestuurde aanpak bij onafhankelijk onderzoek.

Tom Vereijken, heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland lichtte toe hoe Zuiderzeeland de wettelijke beoordeling van de primaire waterkeringen in capaciteit, tijd en financiën heeft bezien om tot een goede aanpak te komen.

De Commissie heeft ingestemd met de handreiking Peer-reviews Zorgplicht.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn