Terugblik op de Commissie Watersystemen van 13 november

17 november 2020

Op 13 november is de Commissie Watersystemen (CWS) weer bij elkaar geweest. Er is onder meer gesproken over de bossenstrategie en over de klimaatmonitor. Een samenvatting.

Bossenstrategie

De bossenstrategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Het is in de eerste plaats een coproductie van het Rijk en de provincies. Het doel van de strategie is om CO2 vast te leggen, biodiversiteit te bevorderen en meer samenhang tussen bestaande beleidsinstrumenten te creëren. De strategie is afgerond en wordt in de week van 16 november aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor het vervolg wordt er een projectgroep Rijk en provincies opgestart. De waterschappen zijn betrokken via de overleggen van het Klimaatakkoord en via het regulier natuuroverleg bij provincies. Ook de inbreng via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is waardevol.

Aanbevelingen Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2019

De klimaatmonitor 2019 is in september afgerond. De 3 hoofddoelen waar we als sector in 2011 mee zijn gestart, zijn gehaald: 40% zelfvoorzienend, 30% minder uitstoot van broeikasgassen en 30% energie-efficiënter en zuiniger werken. In de klimaatmonitor wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbevelingen gaan over het terugdringen van broeikasgassen op de zuiveringen. De aanbevelingen komen volgend jaar terug in de commissie.

Stand van zaken voorbereiding volgend kabinet

De Unie van Waterschappen werkt samen met IPO en VNG aan een gezamenlijk bod voor het nieuwe kabinet. Net als de vorige keer is het een uitgebreid en ingewikkeld proces om dit samen met de partners te formuleren. Er wordt ook met Vewin gesproken om samen op te trekken rondom de meer watergerelateerde onderwerpen.

Bestuurlijk gesprek aquathermie

Er wordt gesproken over de vraag op welke manier de kennis van ecologische effecten kan worden vergroot, zodat waterschappen aquathermie kunnen faciliteren. De waterschappen willen aquathermie namelijk graag faciliteren. Ze vinden het belangrijk om de kennis te vergroten en het inzicht in de positieve en negatieve effecten te versterken. Monitoring kan rekenen op steun. In eerste instantie ligt dit bij de initiatiefnemers, maar ook collectief onderzoek vindt de commissie nodig. Het is daarbij denkbaar dat waterschappen meefinancieren.

Bestuurlijk gesprek grondwater

De discussie wordt gevoerd over wat waterschappen met grondwaterbeheer willen. De conclusie is dat leden aan de slag willen met de governance. Hierbij wordt gepleit om dit meer naar de waterschappen toe te trekken. Dat moet niet leiden tot verdeeldheid tussen provincies en waterschappen. De waterschappen zetten de waterbalans centraal in de discussie. De commissieleden vragen om de themagroep grondwater nieuw leven in te blazen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn