Terugblik op de ledenvergadering van 11 december

18 december 2020

Op 11 december 2020 vond de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen plaats. Net als de andere vergaderingen dit jaar was de bijeenkomst digitaal vanwege de coronamaatregelen. De belangrijkste onderwerpen op een rij.

Aanpassing belastingstelsel

De waterschappen stelden het definitieve voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel unaniem vast. De voorgestelde wijzigingen van het stelsel lossen een aantal urgente knelpunten op. Een stuurgroep onder leiding van voormalig staatssecretaris Menno Snel, bestaande uit bestuurders van alle 21 waterschappen, heeft het voortouw genomen om tot de voorstellen te komen. Gedurende het traject zijn zowel de waterschapsbesturen als belangenpartijen betrokken, met als doel een zo breed mogelijk draagvlak voor de voorgestelde wijzigingen.

Verschillende waterschapsbesturen gaven daarbij wel nadrukkelijk aan dat met name het punt rondom de tariefdifferentiatie gebouwd tot lastige discussies had geleid. Ze hebben onder meer hun zorgen geuit over een juiste interpretatie van de tariefdifferentiatie binnen de watersysteemheffing gebouwd. Het Uniebestuur heeft toegezegd om een nadere duiding over de bedoeling van deze bepaling duidelijk in de brief te zullen opnemen aan het ministerie. Tevens komt er een handreiking voor de waterschappen over een juiste toepassing van bovengenoemde bepaling.

Het voorstel is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De waterschappen vragen haar om een voortvarend wetgevingstraject en om vervolg-stappen om de bekostiging van het waterbeheer nog toekomstbestendiger te maken.

Zie ook: Waterschappen unaniem voor aanpassing belastingstelsel

Robuust plan slibeindverwerking

Ook werd het ‘Robuust Plan Slibeindverwerking’ door de leden vastgesteld. Dit plan is opgesteld om als waterschappen vanaf 2021 gezamenlijk voldoende verwerkingscapaciteit voor zuiveringsslib te hebben bij incidenten. Naast de eigen bedrijfsmatige capaciteit organiseren zij gezamenlijk een incidentencapaciteit, waarbij het slib tijdelijk kan worden opgeslagen om het in een later stadium alsnog te verwerken. Zo wordt voorkomen dat het overtollige zuiveringsslib in strijd met de regelgeving wordt gestort of in het oppervlaktewater terecht komt. De implementatie van het Robuust plan staat gepland in de eerste helft van 2021.

Zie ook: Waterschappen aan de slag met slibeindverwerking

Bestuurlijke afspraken opsporen virusuitbraken via rioolwater

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft via de Unie aan de waterschappen gevraagd om elke dag alle rioolwaterzuiveringsinstallaties te bemonsteren, zodat het RIVM deze monsters kan analyseren op het COVID-19 virus. Deze intensivering is gewenst om vroegtijdig te kunnen constateren wat de trend in het aantal besmettingen is door middel van metingen van het rioolwater.

Tijdens de ledenvergaderingen stemden alle waterschappen in met de afspraken hierover met minister De Jonge. De komende periode wordt gewerkt aan het definitieve contract. De waterschappen zien uit naar een langjarige samenwerking om de volle potentie van rioolwatermonitoring, die sociale trends in beeld brengt en iets zegt over de gezondheidstoestand van het Nederlandse volk, tot wasdom brengen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn