Terugblik op de stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel van 7 mei

18 mei 2020

Op 7 mei is de stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel onder leiding van voorzitter Menno Snel voor de tweede keer bij elkaar geweest. Door de coronacrisis vond deze vergadering digitaal plaats, en ook een maand later dan de bedoeling was. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering vormde de stuurgroep zich in 4 deelstuurgroepen een eerste beeld van de voorliggende uitwerkingen. Deze uitwerkingen had de werkgroep op verzoek van de stuurgroep opgesteld. Op 7 mei stonden de oordeels- en besluitvorming over de uitwerkingen centraal. Het doel was om met elkaar tot een eerste trechtering te komen van de voorstellen die de stuurgroep mee wil nemen naar de volgende fase van het traject.

De modellen voor de watersysteemheffing

In de stuurgroep werd de uitwerking van 2 denkrichtingen besproken om tot een oplossing te komen voor de urgente knelpunten in de watersysteemheffing.

  • In de eerste denkrichting wordt de waarde van onroerende zaken gebruikt om het profijtgedeelte naar de specifieke belastingcategorieën toe te delen (denkrichting op basis van waarde).
  • In de tweede denkrichting vindt deze verdeling plaats op basis van waterschapsspecifieke gebiedskenmerken (denkrichting niet op basis van waarde).

Binnen deze 2 denkrichtingen werd in de vergadering de uitwerking van in totaal 8 zelfstandige modellen besproken. Voor deze modellen is gebruik gemaakt van inbreng van belanghebbenden of politieke partijen, en van materiaal uit eerdere trajecten.

De stuurgroep neemt in totaal 3 modellen mee naar de volgende fase: 2 modellen die op waarde zijn gebaseerd en 1 ‘niet-waardemodel’. De werkgroep werkt de 3 modellen de komende weken verder uit. De stuurgroep neemt hierover in de volgende vergadering verdere besluiten.

De varianten voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing

De stuurgroep heeft als opdracht om met een oplossing te komen voor het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij het bepalen van de vervuilingswaarde van afvalwater voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing. Bij de uitwerking is gebleken dat een oplossing een aantal aandachtspunten met zich meebrengt: verwachte lastenverschuivingen op individueel bedrijfsniveau en een actuele invulling van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De werkgroep heeft 3 opties aan de stuurgroep voorgelegd. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om verder te gaan met de optie waarin in het huidige traject alleen wordt gewerkt aan een oplossing voor het urgente knelpunt. Daarbij komt een schets van hoe een actualisatie van het principe ‘de vervuiler betaalt’ in tijd kan worden uitgewerkt.

Overige afspraken

De stuurgroep heeft gevraagd om de belanghebbenden over de resultaten van de vergadering te informeren en te consulteren. De stuurgroep heeft verder besloten dat de uitwerkingen van de 5 gunstige meekoppelkansen uit de opdracht van de Ledenvergadering in de volgende vergadering worden besproken. Deze vergadering vindt plaats aan het einde van week 26. Dan wordt ook besloten over de datum van de daarop volgende vergadering. Die vindt waarschijnlijk rond de zomer plaats.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn