Terugblik op de stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel

19 september 2020

Op 28 augustus vond de vierde vergadering van de stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 plaats. Deze stuurgroep ontwikkelt in opdracht van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen voorstellen die 3 urgente knelpunten in het belastingstelsel moeten oplossen. De stuurgroep bestaat uit 21 dagelijks bestuursleden vanuit de waterschappen.

Afweging van modellen watersysteemheffing

De stuurgroep heeft de opdracht om te komen met een voorstel voor een nieuwe manier van verdeling van de kosten van de watersysteemheffing over de 4 betalende groepen. In een eerdere vergadering was de stuurgroep al van 8 naar 4 mogelijke oplossingen, modellen genaamd, teruggegaan. Op 28 augustus heeft de stuurgroep besloten hieruit 2 modellen aan de waterschappen voor te leggen. Het gaat om modellen met de werknamen ‘Groepswaardemodel’ en ‘Verbeterd Combimodel – Variant H’.

Actualisatie Tabel Afvalwatercoëfficiënten

Met de Tabel Afvalwatercoëfficiënten wordt de aanslag zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor een groot aantal bedrijven bepaald. Deze tabel moet worden geactualiseerd. De stuurgroep heeft de opdracht om een voorstel te doen voor de manier waarop dat kan gebeuren. Om een goed onderbouwd voorstel te kunnen doen, heeft de stuurgroep een onderzoek uitgezet.

Door de beperkingen als gevolg van corona heeft dit onderzoek echter zo’n grote vertraging opgelopen dat dit niet meer binnen het traject van de stuurgroep kan worden voltooid. Met deze achtergrond legt de stuurgroep nu het voorstel aan de waterschappen voor om de opdracht over te dragen aan de Unie van Waterschappen.

Heffingsformule zuiverings- en verontreinigingsheffing

Bij de bepaling van de zuiverings- en verontreinigingsheffing voor een andere groep bedrijven moet op dit moment gebruik worden gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen. De waterschappen hebben het gebruik van deze stoffen als een urgent knelpunt benoemd waarvoor in het traject Aanpassing Belastingstelsel 2020 een oplossing moet komen.

De stuurgroep is tevreden met de voorstellen voor de heffingsformule en heeft besloten deze voor te leggen aan de waterschappen. Het voorstel introduceert 2 nieuwe parameters in de heffingsformule (TOC en N-totaal), waardoor geen gebruik meer wordt gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen. Met een afwijkprotocol wordt een voorziening aan bedrijven en waterschappen aangereikt waarmee te grote lastenverschuivingen voorkomen kunnen worden.

Vervolgproces en planning

Inmiddels hebben 5 verschillende stakeholderbijeenkomsten plaatsgevonden, waarin de stakeholders zijn geïnformeerd over de besluitvorming in de vierde stuurgroepvergadering en waarin zij hierop konden reageren. In september en begin oktober vinden bij alle 21 waterschappen bijeenkomsten voor leden van het algemeen bestuur plaats om de voorstellen uit de afgelopen stuurgroepvergadering te bespreken. In deze bijeenkomsten kan ieder bestuur zijn vertegenwoordiger in de stuurgroep input meegeven voor de vijfde en laatste stuurgroepvergadering.

In deze bijeenkomst op 6 oktober komt de stuurgroep tot een definitief voorstel aan de waterschappen. Na deze vijfde stuurgroep wordt er in alle waterschapsbesturen over dit voorstel gesproken en kunnen de besturen hun vertegenwoordiger in de ledenvergadering van de Unie een mandaat meegeven voor de definitieve besluitvorming op 11 december 2020.

Het resultaat van de ledenvergadering wordt voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het belastingstelsel van de waterschappen kan immers alleen worden aangepast door middel van een wetswijzigingstraject onder leiding van de minister.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn