Terugblik op de stuurgroep water van 7 oktober

27 oktober 2020

Op 7 oktober heeft de Unie van Waterschappen in de Stuurgroep Water overleg gehad met de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Cora van Nieuwenhuizen. Ook IPO, VNG, VEWIN en de voorzitter van het regionale bestuurlijk overleg van de Kaderrichtlijn Water waren aanwezig. De volgende onderwerpen zijn besproken.

Geborgde zetels

De minister heeft gezegd dat ze eerst het rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving wil afwachten voor ze inhoudelijk op het onderwerp van de geborgde zetels in wil gaan.

Digitale veiligheid

De minister heeft verteld dat ze een vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft gehad over digitale veiligheid. Dit naar aanleiding van berichten van Follow the Money over Waternet. De werkelijkheid blijkt gelukkig genuanceerder, maar ze is wel geschrokken van beeld dat is blijven hangen. Ze heeft voorgesteld om te bekijken of afspraken uit het Bestuursakkoord Water hierover kunnen worden versneld. In december komt dit onderwerp terug in de Stuurgroep Water.

Afgesproken is om gezamenlijk te inventariseren welke ‘gaten’ kunnen ontstaan als het Bestuursakkoord Water (BAW) afloopt. Als voorbeeld noemde de minister de watertoets op ruimtelijke plannen. Hiervoor lopen de afspraken in het BAW af, en de Omgevingswet is nog niet in werking getreden. Een ander voorbeeld is aanvullende afspraken op cybersecurity. Ook wordt bezien hoe erg dat is en welke oplossingen ervoor zijn. De Unie heeft de verwachting uitgesproken dat de effecten waarschijnlijk mee zullen vallen.

Droogte

IPO heeft droogte genoemd als thema, met de vraag wat we hier de komende periode vanuit de Stuurgroep Water mee gaan doen richting kabinetsformatie en afspraken met een nieuw kabinet. De minister herkende dit. Zij wil naast droogte ook graag praten over grondwater. Dit thema komt terug in de stuurgroep van december, als ook de afgesproken inventarisatie van grondwateronttrekkingen er ligt. Hierbij wordt ook gekeken naar het bestuurlijk bodemoverleg dat met de staatssecretaris van IenW plaatsvindt. De VNG benadrukte dat dan ook moet worden gekeken naar de gemeentelijke taken rond grondwaterbeheer.

Blauwalgenprotocol

Tot slot is het Blauwalgenprotocol vastgesteld. Met veel waardering voor iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn