Terugblik op de Uniecommissie Watersystemen van 7 februari

11 februari 2020

Op 7 februari kwam de Uniecommissie Watersystemen weer bij elkaar. Onderwerpen waren onder meer de Europese Green Deal, biodiversiteit en klimaat. Een korte terugblik.

Europese Green Deal

De Europese Unie heeft de ambitie om aan de slag te gaan met klimaatdoelstellingen in brede zin. Daarvoor is een Green Deal gepresenteerd. De inzet van de Green Deal betreft een breed scala: klimaatadaptatie, duurzame energie, bodem- , lucht- en waterkwaliteit, biodiversiteit, circulaire economie en duurzame financiering. Op de meeste thema’s is het Uniebureau actief aan de slag en zijn er al position papers. Er is behoefte bij de commissieleden om hier verder over door te praten. Daarom komt dit onderwerp een volgende keer opnieuw op de agenda.

Aanpak voor een position paper Biodiversiteit

In veel coalitieakkoorden is biodiversiteit opgenomen. Het wordt gezien als een belangrijke neventaak. Waterschappen zijn er dan ook mee aan de slag. De commissie vindt het een goed idee om een position paper voor biodiversiteit op te stellen. Het onderwerp wordt in mei opnieuw besproken en vastgesteld in de vergadering van september.

Aanbevelingen Klimaatmonitoring verslagjaar 2018

De klimaatmonitor wordt al enkele jaren gedaan. Elke keer blijkt dat de waterschappen goed op stoom zijn. De commissie stemt in met de aanbevelingen van de Klimaatmonitoring over 2018. Het is wel belangrijk scherp te zijn op wat wel en wat niet wordt gemonitord. Dit jaar is voorzien om de monitoring (over 2019) eerder af te ronden en te bespreken in de commissies.

Aansluiting waterschappen bij Basisvisie Recreatie Toervaart Net

De commissie steunt de bestuurlijke afspraken in de Basisvisie Recreatie Toervaart Net (BRTN). De commissie uit haar betrokkenheid door een ondersteuningsbrief te sturen.

Veenweide in het Klimaatakkoord

Er wordt gewerkt aan een Impulsregeling onder het Klimaatakkoord om bedrijven uit te kopen. De provincies gaan hiervoor ideeën uitwerken. Het Rijk wil sturing via projectfinanciering, decentrale overheden willen een doeluitkering.

Waterbeheerprogramma

De commissie stemt in met de vernieuwde handreiking Waterbeheerprogramma’s. De handreiking is een hulpmiddel is. Alleen wettelijke bepalingen leiden tot verplichtingen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn