Terugblik op de Uniecommissie Watersystemen van 8 mei

12 mei 2020

Op 8 mei kwam de commissie Watersystemen weer bij elkaar. Er werd gesproken over onder meer de Regionale Energiestrategie, het nationaal programma Landbouwbodems en over biodiversiteit.

Regionale Energiestrategie

Het proces voor de concept-Regionale Energiestrategieën (RES’en) is verruimd van 1 juni naar 1 oktober. De koepels (Unie van Waterschappen, VNG en IPO) werken ook aan een plan B: Route35. Dat is het alternatieve plan voor het geval de regio’s samen geen 35 TWh (terawattuur, eenheid van elektrische energie) opleveren. Inmiddels zijn er 20 concept-energiestrategieën klaar. Samen leveren die al ruim meer dan het doel van 35 TWh op. Er is dus een kans dat Route35 niet nodig is.

Maar we weten pas zeker of het doel wordt gehaald als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening heeft gemaakt en de kwalitatieve beperkingen heeft aangegeven. Veel regio’s zetten vooral in op zonne-energie. Dat levert een grote ruimtelijke claim op en leidt tot een extra uitdaging op de netcapaciteit. Hier moet het Rijk zich over buigen.

Nationaal Programma Landbouwbodems

Het Nationaal Programma Landbouwbodems vloeit voort uit onder meer de klimaattafel Landbouw & Land-gebruik en het bodemprogramma van de minister van LNV. De bestaande Bodemcoalitie heeft een monitoringssysteem opgebouwd. Tijdens de vergadering is besproken of de commissie meerwaarde ziet in het monitoringssysteem. Onderschrijft de commissie dat de bodemkwaliteit moet worden verbeterd en dat wordt meegedaan met de monitoring?

De commissie onderschrijft de lijn om met het Nationaal Programma aan de slag te gaan, en om bodemindicatoren te hebben en daarop te kunnen sturen. Financiering ligt niet bij de overheid, maar meer bij de ketenpartijen en ondernemers zelf. Inzet is om verder te gaan met de verkenning wat de rol van de waterschappen zou moeten zijn en welke indicatoren de waterschappen passen. De commissie wil terughoudend zijn met meefinancieren van de monitoring. Er moet goed gekeken worden naar waar de financiële verplichting eindigt.

Discussienotitie Biodiversiteit

De discussienotitie Biodiversiteit koerst aan op een collectieve opvatting dat waterschappen een rol moeten spelen in de versterking van de biodiversiteit, dat dit gevolgen heeft voor hun handelen, dat de omgeving ze daar op aan kan spreken, en dat dit in samenhang met andere opgaven wordt opgepakt. Het voorstel is dat dit uitmondt in de ondertekening van het Deltaplan biodiversiteitsherstel door de Unie tijdens een symposium in het najaar. Dit voorstel wordt eerst voorgelegd in de Ledenvergadering van oktober.

De commissieleden staan in algemene zin positief tegenover biodiversiteit. Een resultaatsverplichting is een brug te ver. Vooral inzet op aansluiten en meekoppelen wordt genoemd als perspectief. Er zijn waterschappen die verder willen en waterschappen die de inzet beperkt willen houden. Daar moet in de nota balans in worden gevonden.

Brochure Schade door wateroverlast

De Unie van Waterschappen heeft een brochure ‘Schade door wateroverlast’ in voorbereiding. Omgaan met restschade is erg ingewikkeld. Vooral de boodschap over schade door wateroverlast is lastig uit te leggen. De commissie stemt met enkele aanvullingen in met de boodschap in de brochure.

Overige onderwerpen

De CWS is daarnaast bijgepraat over het Deltaprogramma Zoetwater. Tot slot is er kort gesproken over de omgevingsagenda.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn