Terugblik op het Algemeen Overleg Water

23 juni 2020

Op 22 juni vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Water plaats. Op de agenda stonden verschillende onderwerpen die voor de waterschappen van belang zijn. Denk aan droogte, geborgde zetels en waterkwaliteit

Droogte: 46 aanbevelingen

Het CDA is blij met de door de minister toegezegde middelen voor droogtebestrijding. De Partij voor de Dieren is kritischer en verbaast zich erover dat er in februari zoveel neerslag is gevallen, maar dat er in mei toch een watertekort is. De partij vraagt de minister om kaders stellen voor de verdeling van water.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat antwoordt dat de Beleidstafel Droogte 46 aanbevelingen heeft gedaan. Volgens haar wordt het merendeel van de aanbevelingen goed opgepakt. Ze heeft ook 100 miljoen extra uitgetrokken voor droogte. Met de medeoverheden is er 800 miljoen euro beschikbaar. Bij iedereen staat op de agenda dat er water vastgehouden moet worden, benadrukt ze.

Geborgde Zetels: eerst achterban raadplegen

Het CDA vindt dat de minister de juiste stappen neemt: ze wil horen wat de waterschappen en belanghebbende partijen van het advies van de adviescommissie Geborgde Zetels vinden. De partij staat open voor aanpassingen, maar zegt dat je iets wat goed is niet zomaar af moet breken. GroenLinks vindt geborgde zetels niet meer van deze tijd en heeft daarom een initiatiefwetsvoorstel gemaakt om de geborgde zetels uit de wet te halen. Waterschappen moeten democratisch zijn: “Shell heeft ook geen zetels in de Tweede Kamer”. D66 wil bekijken wat de meest effectieve manier is om de geborgde zetels af te schaffen. De VVD vindt dat de waterschappen goed werk doen, maar zich moeten beperken tot de kerntaken. De partij zegt dat deze kabinetsperiode een wijziging van de Waterschapswet niet aan de orde is.

De minister benadrukt dat op verzoek van de Kamer een Adviescommissie is ingesteld. Zij vindt het logisch om na zo’n advies hoor en wederhoor toe te passen. De uitkomsten daarvan worden zo snel mogelijk met de Kamer gedeeld. De Unie van Waterschappen raadpleegt nu de achterban over dit onderwerp en komt dit najaar met een reactie op het advies, legt de minister uit. Hoe snel een wetswijziging zal gaan, weet ze niet. Dat hangt af van hoe lang de formatie duurt.

Waterkwaliteit: veel maatregelen

50Plus kaart tijdens het overleg aan dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een analyse heeft gemaakt waaruit blijkt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water ook met extra maatregelen niet worden gehaald in 2027. Volgens Groen Links zegt het PBL ook dat alle boeren mee moeten doen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), anders halen we de doelen niet. Vrijwillige maatregelen zijn niet houdbaar. Ook de SP maakt zich zorgen over de waterkwaliteit. Zonder aanvullende maatregelen worden de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet gehaald. Wat gaat de minister daaraan doen, vraagt de partij zich af. De SGP vindt Waterschappen een leidende rol moeten hebben bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

De minister zegt dat met de Delta-aanpak een impuls is gegeven aan het bereiken van de doelen. Het PBL heeft een nationale analyse gemaakt waaruit blijkt dat er nog echt veel moet gebeuren. Maar er zijn al veel maatregelen genomen en nog veel maatregelen gepland. De minister heeft versnellingstafels ingericht zodat er maximaal wordt ingezet op verbetering. Eind dit jaar blijkt uit de Stroomgebiedbeheersplannen hoeveel er nog moet gebeuren richting 2027.

Op verzoek van 50Plus wordt na het zomerreces het Verslag Algemeen Overleg Water ingepland. Dat is een kort debat waarin Kamerleden moties kunnen indienen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn