Terugblik op vergadering stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020

6 juli 2020

Op 2 juli vond de derde vergadering van de stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel 2020 plaats. Deze stuurgroep ontwikkelt in opdracht van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen voorstellen die een aantal urgente knelpunten in het belastingstelsel moeten oplossen. Daarbij wordt een aantal zogenoemde meekoppelkansen meegenomen. In de stuurgroep is er bestuurlijke deelname uit alle 21 waterschappen.

De stuurgroep heeft besloten over de ‘meekoppelkansen’. Dit zijn voorstellen waarvoor bij de waterschappen in het verleden groot draagvlak was. Om deze reden worden ze nu door de stuurgroep meegenomen. Ook nu bleek het draagvlak groot, want de stuurgroep heeft de volgende voorstellen vastgesteld:

  1. Plusvoorzieningen in de watersysteemtaak apart in rekening brengen bij de belanghebbenden bij de voorzieningen;
  2. De tariefdifferentiatie voor glasopstanden in de Waterschapswet laten staan;
  3. De waterschappen meer mogelijkheden geven om waardevol afval- en rioolwater te belonen;
  4. Expliciet in de Waterschapswet opnemen dat waterschappen de kosten die ze maken om de afvoer van hemelwater naar de rioolwaterzuiveringen te beperken, kunnen verhalen via de zuiveringsheffing .

Voorstellen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing

De ledenvergadering heeft de opdracht gegeven om een nieuwe heffingsformule te ontwikkelen. Daardoor hoeft bij de analyses van afvalwater geen gebruik meer te worden gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen. De stuurgroep heeft ingestemd met het verder uitwerken van de voorgestelde nieuwe analysemethodes en de opname van deze methodes in de heffingsformule.

Voorstellen watersysteemheffing

De knelpunten in de watersysteemheffing die moeten worden opgelost zijn de zogenoemde weeffout en het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle 4 betalende categorieën. De stuurgroep besloot dat alle 3 modellen voor een nieuwe heffingsmethode die op 7 mei waren geselecteerd een slag dieper moeten worden uitgewerkt. Zo kunnen daar in de volgende vergadering meer definitieve besluiten over worden genomen. De modellen waarover het gaat hebben als werknamen: Model A, het Groepswaardemodel en het Verbeterd Combimodel.

Stakeholders en vervolgproces

De stuurgroep heeft bepaald dat de stakeholders zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de besluitvorming en in de gelegenheid worden gesteld hierop inbreng te leveren. Tijdens deze stakeholderbijeenkomsten worden de bovenstaande compacte besluiten uitgebreid toegelicht. De stuurgroep neemt de reactie van de stakeholders mee in de volgende vergadering op 28 augustus.

Na besluitvorming op 28 augustus legt de stuurgroep meer definitieve voorstellen voor een reactie voor aan de waterschappen en de stakeholders. In de eerste helft van oktober komt de stuurgroep tot een definitief voorstel. Daarna vindt in de waterschappen de besluitvorming over de voorstellen van de stuurgroep plaats. In de ledenvergadering van de Unie van december vindt dan een definitieve afweging binnen de Unie plaats.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn